...

Onur Öymen: Halep'te bir din, bir mezhep hedef alınıyor

Politika Materials 18 Şubat 2016 15:19 (UTC +04:00)
Onur Öymen: Halep'te bir din, bir mezhep hedef alınıyor
Onur Öymen: Halep'te bir din, bir mezhep hedef alınıyor

Trend takip edin

Kı­sa sü­re ön­ce­si­ne ka­dar CHP'­de dış po­li­ti­ka­ konusunda gö­rüş oluş­tu­ran Öy­men, ol­dukça önem­li tes­pit­ler­de bu­lun­du.
Öy­me­n'­in Değirmenci'nin so­ru­la­rı­na ver­di­ği ce­vap­la­r şöyleydi:

Tür­ki­ye­'nin PYD he­def­le­ri­ni vur­ma­sı­nı na­sıl de­ğer­len­di­ri­yor­su­nuz?

- Ön­ce­lik­le PYD ile PKK'­nın bağ­lan­tı­sı­nı iyi an­la­mak ve an­lat­mak la­zım. ABD, PYD'­nin te­rör ör­gü­tü ol­ma­dı­ğı­nı id­di­a edi­yor. An­cak AB­D'­nin ken­di ra­por­la­rı tam ter­si­ni söy­lü­yor. Bu ra­por­lar­da PYD'­nin PKK'­nın için­den çık­tı­ğı açık­ça ifa­de edi­li­yor. PYD ile PKK ara­sın­da­ki bağ net bir şe­kil­de an­la­tı­lı­yor. Da­ha­sı var. Son dö­nem­de PKK'­ya des­tek için ül­ke­mi­ze ge­len PYD'­li­ler var. İç­li dış­lı ol­muş bir te­rör ör­gü­tüy­le kar­şı kar­şı­ya­yız. Bu net­tir. O za­man te­rör­le mü­ca­de­le Tür­ki­ye­'nin hak­kı­dır. Ba­kın Ba­tı ül­ke­le­ri te­rö­rü ka­te­go­ri­le­re ayı­rı­yor. Te­rör ör­güt­le­ri­ne kar­şı ay­rım ya­pı­yor, or­tak bir mü­ca­de­le be­nim­se­mi­yor­lar. Ken­di­le­ri­ne teh­dit oluş­tur­ma­dı­ğı sü­re­ce ses çı­kar­mı­yor­lar.

Rus uçak­la­rı­nın Ha­lep ve Ba­yır­bu­ca­k'­ı he­def al­ma­sı han­gi ama­ca hiz­met edi­yor?

- Rus­ya açık­ça, Tür­ki­ye ile Ha­lep ara­sın­da olan bağ­lan­tı­yı ko­par­mak is­ti­yor. Rus­lar stra­te­ji­le­ri­ni, ha­va sal­dı­rı­la­rı­nı bu­na gö­re plan­lı­yor ve ha­ya­ta ge­çi­ri­yor. Kıs­men bu­nu ba­şar­dı­lar ama Ba­tı­'dan Do­ğu­'ya olan bağ­lan­tı­yı ke­se­me­di­ler. Şim­di o böl­ge­ye yo­ğun­laş­mış du­rum­da­lar. Ha­le­p'­i çem­ber al­tı­na al­mak is­ti­yor­lar. Bu­na izin ve­ril­me­me­li­dir.

Sa­yın Bay­ka­l'­ın "Ha­lep Sün­ni ken­ti­dir, Şi­i ku­şat­ma­sı­na tes­lim edi­le­mez, bom­ba­la­ma Tür­ki­ye­'nin hak­kı­dı­r" söz­le­ri ol­duk­ça yan­kı bul­du, siz bu açık­la­ma­la­rı na­sıl de­ğer­len­di­ri­yor­su­nuz?

- Bü­tün me­se­le bi­linç­li bir tah­ri­bat­tır. Ha­le­p'­te okul­lar hat­ta has­ta­ne­ler bi­le bom­ba­lan­dı. Bu­nun dur­du­rul­ma­sı, son bul­ma­sı la­zım. Ha­lep, bir kül­tür şeh­ri­dir. Bir ta­rih­tir Ha­lep. Hem ta­rih hem de kül­tür he­def alı­nı­yor. Sis­te­ma­tik bir sal­dı­rı var. Açık ko­nu­şa­lım; bir din, bir mez­hep, bir kül­tür ve ta­rih he­def alı­nı­yor. Hat­ta bir me­de­ni­yet bi­linç­li ola­rak tah­rip edi­li­yor.

Mül­te­ci­le­rin ya­şa­dı­ğı in­san­lık dra­mı ve Av­ru­pa­'nın ha­len net bir adım at­ma­ma­sı ko­nu­sun­da­ki dü­şün­ce­niz ne­dir?

- Or­ta­da bü­yük bir dram var­ken, AB ola­yı çek def­te­ri ile hal­let­mek is­ti­yor. Bu son de­re­ce yan­lış. Her tür­lü im­kân­la­rı var an­cak im­kân­la­rı­nı kul­lan­mı­yor­lar. Bu po­li­ti­ka ka­bul edi­le­mez. İn­san­la­rın ha­ya­tı­nı teh­li­ke­ye atı­yor­lar. Bu yak­la­şım yü­zün­den ölüm­ler ar­tı­yor. Bu ko­nu­ya aci­len çö­züm bu­lun­ma­sı ge­re­ki­yor. Tür­ki­ye ar­tık göç­men ka­bul et­me ka­pa­si­te­si­nin sı­nı­rı­na yak­laş­mış­tır. Az ön­ce de söy­le­dim as­lın­da; ön­ce­lik­le Rus bom­bar­dı­man­la­rı dur­du­rul­ma­lı, ye­ni bir sü­reç baş­la­tıl­ma­lı­dır.

Bu kri­tik sü­reç­te si­ya­si­le­re dü­şen gö­rev ne­dir?

- Sa­de­ce si­ya­si­le­re de de­ğil, her­ke­se dü­şen gö­rev­ler var. Ön­ce­lik­le il­ke­li dav­ran­ma­lı­yız. Bir­lik­te ha­re­ket et­me­li­yiz. Bir­li­ği­mi­zi he­def alan­la­ra kar­şı tek ses ol­ma­lı­yız. Ay­nı şe­kil­de bir­li­ği sağ­la­yıp, te­rör ör­güt­le­ri­ne kar­şı bir­lik­te mü­ca­de­le ver­me­li­yiz.
Kaynak : Bugün

Son Haberler

Son Haberler