Onur Öymen: Halep'te bir din, bir mezhep hedef alınıyor

Onur Öymen: Halep'te bir din, bir mezhep hedef alınıyor

Kı­sa sü­re ön­ce­si­ne ka­dar CHP'­de dış po­li­ti­ka­ konusunda gö­rüş oluş­tu­ran Öy­men, ol­dukça önem­li tes­pit­ler­de bu­lun­du.
Öy­me­n'­in Değirmenci'nin so­ru­la­rı­na ver­di­ği ce­vap­la­r şöyleydi:

Tür­ki­ye­'nin PYD he­def­le­ri­ni vur­ma­sı­nı na­sıl de­ğer­len­di­ri­yor­su­nuz?

- Ön­ce­lik­le PYD ile PKK'­nın bağ­lan­tı­sı­nı iyi an­la­mak ve an­lat­mak la­zım. ABD, PYD'­nin te­rör ör­gü­tü ol­ma­dı­ğı­nı id­di­a edi­yor. An­cak AB­D'­nin ken­di ra­por­la­rı tam ter­si­ni söy­lü­yor. Bu ra­por­lar­da PYD'­nin PKK'­nın için­den çık­tı­ğı açık­ça ifa­de edi­li­yor. PYD ile PKK ara­sın­da­ki bağ net bir şe­kil­de an­la­tı­lı­yor. Da­ha­sı var. Son dö­nem­de PKK'­ya des­tek için ül­ke­mi­ze ge­len PYD'­li­ler var. İç­li dış­lı ol­muş bir te­rör ör­gü­tüy­le kar­şı kar­şı­ya­yız. Bu net­tir. O za­man te­rör­le mü­ca­de­le Tür­ki­ye­'nin hak­kı­dır. Ba­kın Ba­tı ül­ke­le­ri te­rö­rü ka­te­go­ri­le­re ayı­rı­yor. Te­rör ör­güt­le­ri­ne kar­şı ay­rım ya­pı­yor, or­tak bir mü­ca­de­le be­nim­se­mi­yor­lar. Ken­di­le­ri­ne teh­dit oluş­tur­ma­dı­ğı sü­re­ce ses çı­kar­mı­yor­lar.

Rus uçak­la­rı­nın Ha­lep ve Ba­yır­bu­ca­k'­ı he­def al­ma­sı han­gi ama­ca hiz­met edi­yor?

- Rus­ya açık­ça, Tür­ki­ye ile Ha­lep ara­sın­da olan bağ­lan­tı­yı ko­par­mak is­ti­yor. Rus­lar stra­te­ji­le­ri­ni, ha­va sal­dı­rı­la­rı­nı bu­na gö­re plan­lı­yor ve ha­ya­ta ge­çi­ri­yor. Kıs­men bu­nu ba­şar­dı­lar ama Ba­tı­'dan Do­ğu­'ya olan bağ­lan­tı­yı ke­se­me­di­ler. Şim­di o böl­ge­ye yo­ğun­laş­mış du­rum­da­lar. Ha­le­p'­i çem­ber al­tı­na al­mak is­ti­yor­lar. Bu­na izin ve­ril­me­me­li­dir.

Sa­yın Bay­ka­l'­ın "Ha­lep Sün­ni ken­ti­dir, Şi­i ku­şat­ma­sı­na tes­lim edi­le­mez, bom­ba­la­ma Tür­ki­ye­'nin hak­kı­dı­r" söz­le­ri ol­duk­ça yan­kı bul­du, siz bu açık­la­ma­la­rı na­sıl de­ğer­len­di­ri­yor­su­nuz?

- Bü­tün me­se­le bi­linç­li bir tah­ri­bat­tır. Ha­le­p'­te okul­lar hat­ta has­ta­ne­ler bi­le bom­ba­lan­dı. Bu­nun dur­du­rul­ma­sı, son bul­ma­sı la­zım. Ha­lep, bir kül­tür şeh­ri­dir. Bir ta­rih­tir Ha­lep. Hem ta­rih hem de kül­tür he­def alı­nı­yor. Sis­te­ma­tik bir sal­dı­rı var. Açık ko­nu­şa­lım; bir din, bir mez­hep, bir kül­tür ve ta­rih he­def alı­nı­yor. Hat­ta bir me­de­ni­yet bi­linç­li ola­rak tah­rip edi­li­yor.

Mül­te­ci­le­rin ya­şa­dı­ğı in­san­lık dra­mı ve Av­ru­pa­'nın ha­len net bir adım at­ma­ma­sı ko­nu­sun­da­ki dü­şün­ce­niz ne­dir?

- Or­ta­da bü­yük bir dram var­ken, AB ola­yı çek def­te­ri ile hal­let­mek is­ti­yor. Bu son de­re­ce yan­lış. Her tür­lü im­kân­la­rı var an­cak im­kân­la­rı­nı kul­lan­mı­yor­lar. Bu po­li­ti­ka ka­bul edi­le­mez. İn­san­la­rın ha­ya­tı­nı teh­li­ke­ye atı­yor­lar. Bu yak­la­şım yü­zün­den ölüm­ler ar­tı­yor. Bu ko­nu­ya aci­len çö­züm bu­lun­ma­sı ge­re­ki­yor. Tür­ki­ye ar­tık göç­men ka­bul et­me ka­pa­si­te­si­nin sı­nı­rı­na yak­laş­mış­tır. Az ön­ce de söy­le­dim as­lın­da; ön­ce­lik­le Rus bom­bar­dı­man­la­rı dur­du­rul­ma­lı, ye­ni bir sü­reç baş­la­tıl­ma­lı­dır.

Bu kri­tik sü­reç­te si­ya­si­le­re dü­şen gö­rev ne­dir?

- Sa­de­ce si­ya­si­le­re de de­ğil, her­ke­se dü­şen gö­rev­ler var. Ön­ce­lik­le il­ke­li dav­ran­ma­lı­yız. Bir­lik­te ha­re­ket et­me­li­yiz. Bir­li­ği­mi­zi he­def alan­la­ra kar­şı tek ses ol­ma­lı­yız. Ay­nı şe­kil­de bir­li­ği sağ­la­yıp, te­rör ör­güt­le­ri­ne kar­şı bir­lik­te mü­ca­de­le ver­me­li­yiz.
Kaynak : Bugün

Haberlerimize Google News'de abone olun! Abone ol
Formula 1'de yeni sezon heyecanı başlıyor!
Formula 1'de yeni sezon heyecanı başlıyor!
Anfield'de nefesleri kesen maç!
Anfield'de nefesleri kesen maç!
Azerbaycan'dan Beşiktaş'a destek
Azerbaycan'dan Beşiktaş'a destek
Loading Bars
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İletişim meselesini başkalarına havale edemeyiz
İletişim Başkanı Altun: Karşımızda bir yalan endüstrisi var
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Milli Görüş Sempozyumu'nda konuştu
Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Afrika ile ticaret hacim 25 milyar doları aştı: El ele kalkınma modeli
Soros ne ise Kavala odur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAYKAR tesislerine taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 1. Su Şurası'nda konuştu: Artık zorunluluk haline geldi ;
7 kritik anlaşma
TRT World Forum 2021’de dünyanın yeni güç haritası masaya yatırıldı
TRT World Forum 2021 “Türkiye’de üretilen içerik dünyaya yayılıyor”
Fuat Oktay: Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz
Bakan Çavuşoğlu Güney Kore'ye gidiyor
Son dakika! Ankara'da Maden Tetkik ve Arama (MTA) Yerleşkesinde korkutan patlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika'da FETÖ mesajı: Beladan bu ülkelerin de kurtulmasını istiyoruz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Küresel sorunlar, küresel çözümler gerektiriyor
Afganistan’daki son Yahudi İstanbul’da
Altun: Krizlere karşı iş birliğinde Türkiye örnek teşkil etmeyi amaçlıyor
Albayrak Grubu'nun sağladığı teşviklerden üreticiler memnun: Hedef 550 bin ton pancardan 82 bin ton şeker üretimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya reform çağrısı
Bakan Muş 'Cumhuriyet tarihinde ilk' diyerek duyurdu: Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı
AK Parti'den büyükelçilerin 'Osman Kavala' çağrısına tepki: Yanlış beyanatları en güçlü şekilde reddediyoruz
Erdoğan’dan sömürge düzenine tepki: Korktukça zulüm Afrika’yı sarar
Afrika’yla daha fazla ticaret
Aliya İzzetbegoviç savaşta, siyasette, hayatın her alanında ve en zor şartlarda dahi insan olmanın,vicdanın ve ahlakın timsali olmuştu - Yalçın Topçu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021'i yüzde dokuzluk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz
Motorine 23 kuruş zam
Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'da: 7 alanda anlaşma imzaladık
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye mesajları
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakan Bilgin'i kabul etti
Karadeniz'den sonra sıra Akdeniz'de: Altı ayrı sahada petrol aranacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 109 ton altın için yeni adım
Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'da: Resmi törenle karşılandı
Akkuyu NGS yalnızca inşaat sürecinde Türkiye ekonomisine 6 milyar liralık katkı sunacak
Bir günde bir yıllık ihracat
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Vesayet günleri geride kaldı
Ahmed Cevad Ahundzade
Merkel'in veda ziyareti: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel'den önemli açıklamalar
Bakan Muş açıkladı: Bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı
Erdoğan-Merkel görüşmesi başladı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ mensupları yakalandı
Bakan Akar, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Bilim alanındaki gelişmeleri önemsiyorum”
Taliban heyetiyle görüşme sonrası Bakan Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama: Beklentimiz güvenlik
Sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu bir araya gelecek
Dünyanın önde gelen teknoloji şirketi rotasını Türkiye’ye çevirdi
Türk SİHA'sına bir talip daha: Fas, Cezayir ve Ruanda'nın ardından Nijerya da sıraya girdi
Türkiye ve Avrupa’ya ihraç ettiği doğalgazı 16 milyar metreküpe çıkaracak
TUSAŞ'ın kuracağı tesis Türkiye'de bir ilk olacak
Savunma Sanayi Başkanı Demir: Katmanlı hava savunma sistemimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz
Savunma Sanayi Başkanı Demir İKA ACROB'un detaylarını açıkladı
Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile görüştü
Bakan Akar: Gereken ne varsa zamanı gelince yapılacak
Erdoğan Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünü kutladı
Türk dünyasının kahramanı, münevveri ve mücahidi Şehit Ahmed Cevad, dünya durdukça her daim rahmetle, minnetle, saygı ve şükranla anılacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Dışişleri Bakanını kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Boğaziçi'nde rektörün makam aracının üzerine çıkan vandala tepki: Öğrenci olamaz
Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması: Fiyat artışı olacak mı?
Bakan Pakdemirli: 'Yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılmaz' nokta!
Türkiye ile Endonezya aşı sertifikalarını karşılıklı tanıyacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Türkiye'nin F-16 teklifiyle ilgili açıklama: Alternatif olarak değerlendirilebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeni bir göç yükünü kaldıramaz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken Afganistan açıklaması: Kabil'e gitmeyi planlıyoruz
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 11 terörist yakalandı
Devlet Bahçeli: Sorulacak hesabımız büyüktür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesleki eğitime iki yeni müjde
Fahrettin Altun'dan 'siyasi cinayetler olacak' iddialarına yanıt: Korku iklimi oluşturmaya çalışıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de en kısa sürede gereken adımları atacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iklim değişikliği mesajı
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Siyasi cinayet' spekülasyonları ilkesiz ve utanç verici
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
TÜMOSAN geliştirdi: Yüzde 100 yerli ve milli Pusat Konya Bilim Festivalinde sergileniyor
Ruanda Türkiye’den SİHA almak istiyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak
Fırat Kalkanı Bölgesinde terör saldırısı: 2 şehit
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da gençlerle bir araya geldi: Bizimki TEKNOFEST kuşağı
Afrika çıkarması
Bahçeli'den Boğaziçi açıklaması: Öğrenci değil provokatörler
Bakan Çavuşoğlu'ndan Biden'a sert tepki: ABD Türkiye'yi suçlamak yerine kendi yanlış politikalarından vazgeçsin
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya yolcusu
AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2: İstanbul kanatlarımın altında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli elektrikli lokomotif müjdesi
Bakan Akar'dan Yunanistan'a: Türkiye'ye karşı üstünlük sağlayamazsınız
Dışişleri'nden İsrail'e kınama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi kabul etti
Türkiye'den F-16 adımı: ABD'ye teklif mektubu iletildi
7 EKİM IRAK TÜRKMEN MİLLÎ BAYRAMI KUTLU OLSUN
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3600 ek göstergeyi 2022 sonuna kadar çözeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
Kuzey Irak'ta hava hareketliliği: Türk SİHA'ları kanatlandı
İhracat beklentisi dördüncü çeyrekte arttı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a taziye mesajı
Paris Anlaşması Meclis'ten geçti BM'den ilk mesaj geldi: Memnuniyetle karşılıyoruz
Hedef sınır güvenliğinde dünya pazarı
Bakan Soylu: Önümüzde bir sonbahar-kış operasyonu var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasama yılı bitmeden yeni anayasayı neticeye ulaştırabiliriz
İstanbul Havalimanı başarılarına başarı ekledi: Dünyanın en iyilerinde 2’nci sırada
Bakan Çavuşoğlu Ukrayna'ya gidiyor
İçişleri Bakanı Soylu: 127 teröristi etkisiz hale getirdik, bunların 39'u üst düzey
Tüm haberler