Onur Öymen: Halep'te bir din, bir mezhep hedef alınıyor

Onur Öymen: Halep'te bir din, bir mezhep hedef alınıyor

Kı­sa sü­re ön­ce­si­ne ka­dar CHP'­de dış po­li­ti­ka­ konusunda gö­rüş oluş­tu­ran Öy­men, ol­dukça önem­li tes­pit­ler­de bu­lun­du.
Öy­me­n'­in Değirmenci'nin so­ru­la­rı­na ver­di­ği ce­vap­la­r şöyleydi:

Tür­ki­ye­'nin PYD he­def­le­ri­ni vur­ma­sı­nı na­sıl de­ğer­len­di­ri­yor­su­nuz?

- Ön­ce­lik­le PYD ile PKK'­nın bağ­lan­tı­sı­nı iyi an­la­mak ve an­lat­mak la­zım. ABD, PYD'­nin te­rör ör­gü­tü ol­ma­dı­ğı­nı id­di­a edi­yor. An­cak AB­D'­nin ken­di ra­por­la­rı tam ter­si­ni söy­lü­yor. Bu ra­por­lar­da PYD'­nin PKK'­nın için­den çık­tı­ğı açık­ça ifa­de edi­li­yor. PYD ile PKK ara­sın­da­ki bağ net bir şe­kil­de an­la­tı­lı­yor. Da­ha­sı var. Son dö­nem­de PKK'­ya des­tek için ül­ke­mi­ze ge­len PYD'­li­ler var. İç­li dış­lı ol­muş bir te­rör ör­gü­tüy­le kar­şı kar­şı­ya­yız. Bu net­tir. O za­man te­rör­le mü­ca­de­le Tür­ki­ye­'nin hak­kı­dır. Ba­kın Ba­tı ül­ke­le­ri te­rö­rü ka­te­go­ri­le­re ayı­rı­yor. Te­rör ör­güt­le­ri­ne kar­şı ay­rım ya­pı­yor, or­tak bir mü­ca­de­le be­nim­se­mi­yor­lar. Ken­di­le­ri­ne teh­dit oluş­tur­ma­dı­ğı sü­re­ce ses çı­kar­mı­yor­lar.

Rus uçak­la­rı­nın Ha­lep ve Ba­yır­bu­ca­k'­ı he­def al­ma­sı han­gi ama­ca hiz­met edi­yor?

- Rus­ya açık­ça, Tür­ki­ye ile Ha­lep ara­sın­da olan bağ­lan­tı­yı ko­par­mak is­ti­yor. Rus­lar stra­te­ji­le­ri­ni, ha­va sal­dı­rı­la­rı­nı bu­na gö­re plan­lı­yor ve ha­ya­ta ge­çi­ri­yor. Kıs­men bu­nu ba­şar­dı­lar ama Ba­tı­'dan Do­ğu­'ya olan bağ­lan­tı­yı ke­se­me­di­ler. Şim­di o böl­ge­ye yo­ğun­laş­mış du­rum­da­lar. Ha­le­p'­i çem­ber al­tı­na al­mak is­ti­yor­lar. Bu­na izin ve­ril­me­me­li­dir.

Sa­yın Bay­ka­l'­ın "Ha­lep Sün­ni ken­ti­dir, Şi­i ku­şat­ma­sı­na tes­lim edi­le­mez, bom­ba­la­ma Tür­ki­ye­'nin hak­kı­dı­r" söz­le­ri ol­duk­ça yan­kı bul­du, siz bu açık­la­ma­la­rı na­sıl de­ğer­len­di­ri­yor­su­nuz?

- Bü­tün me­se­le bi­linç­li bir tah­ri­bat­tır. Ha­le­p'­te okul­lar hat­ta has­ta­ne­ler bi­le bom­ba­lan­dı. Bu­nun dur­du­rul­ma­sı, son bul­ma­sı la­zım. Ha­lep, bir kül­tür şeh­ri­dir. Bir ta­rih­tir Ha­lep. Hem ta­rih hem de kül­tür he­def alı­nı­yor. Sis­te­ma­tik bir sal­dı­rı var. Açık ko­nu­şa­lım; bir din, bir mez­hep, bir kül­tür ve ta­rih he­def alı­nı­yor. Hat­ta bir me­de­ni­yet bi­linç­li ola­rak tah­rip edi­li­yor.

Mül­te­ci­le­rin ya­şa­dı­ğı in­san­lık dra­mı ve Av­ru­pa­'nın ha­len net bir adım at­ma­ma­sı ko­nu­sun­da­ki dü­şün­ce­niz ne­dir?

- Or­ta­da bü­yük bir dram var­ken, AB ola­yı çek def­te­ri ile hal­let­mek is­ti­yor. Bu son de­re­ce yan­lış. Her tür­lü im­kân­la­rı var an­cak im­kân­la­rı­nı kul­lan­mı­yor­lar. Bu po­li­ti­ka ka­bul edi­le­mez. İn­san­la­rın ha­ya­tı­nı teh­li­ke­ye atı­yor­lar. Bu yak­la­şım yü­zün­den ölüm­ler ar­tı­yor. Bu ko­nu­ya aci­len çö­züm bu­lun­ma­sı ge­re­ki­yor. Tür­ki­ye ar­tık göç­men ka­bul et­me ka­pa­si­te­si­nin sı­nı­rı­na yak­laş­mış­tır. Az ön­ce de söy­le­dim as­lın­da; ön­ce­lik­le Rus bom­bar­dı­man­la­rı dur­du­rul­ma­lı, ye­ni bir sü­reç baş­la­tıl­ma­lı­dır.

Bu kri­tik sü­reç­te si­ya­si­le­re dü­şen gö­rev ne­dir?

- Sa­de­ce si­ya­si­le­re de de­ğil, her­ke­se dü­şen gö­rev­ler var. Ön­ce­lik­le il­ke­li dav­ran­ma­lı­yız. Bir­lik­te ha­re­ket et­me­li­yiz. Bir­li­ği­mi­zi he­def alan­la­ra kar­şı tek ses ol­ma­lı­yız. Ay­nı şe­kil­de bir­li­ği sağ­la­yıp, te­rör ör­güt­le­ri­ne kar­şı bir­lik­te mü­ca­de­le ver­me­li­yiz.
Kaynak : Bugün

Fahrettin Altun'dan ABD'ye 'soykırım' tepkisi: Talihsiz, hadsiz ve hükümsüzdür!
Fahrettin Altun'dan ABD'ye 'soykırım' tepkisi: Talihsiz, hadsiz ve hükümsüzdür!
Biden’ın asıl planı ne?
Biden’ın asıl planı ne?
Müslümanları hedef alan yasa tasarısı oylandı
Müslümanları hedef alan yasa tasarısı oylandı
Loading Bars
Son Haberler
Azerbaycan Milli Lideri Haydar Aliyev'in 98. doğum günü
Fahrettin Altun'dan ABD'ye 'soykırım' tepkisi: Talihsiz, hadsiz ve hükümsüzdür!
Biden’ın asıl planı ne?
Müslümanları hedef alan yasa tasarısı oylandı
Tüm Türkiye alınacak kararları bekliyor! Erdoğan açıklayacak
20. yüzyılın en kanlı faciası Hocalı Soykırımı'ndan 29 yıl geçiyor
Asker sayımız Ruslarla eşit olacak!
Berat Albayrak İstifa Etti
Gencehan Tunay - Azerbaycan yakaladığı bu tarihi fırsatı sonuna kadar kullanarak, amacını elde edebilecektir (ÖZEL)
İlham Aliyev'den son dakika açıklaması: Fuzuli kenti işgalden kurtarıldı
Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivilleri füzeyle vurduğu dehşet anları kamerada!
Ermenistan'da Rum korgeneral
Azerbaycan'daki Müslüman, Hrıstiyan ve Yahudi dini liderlerden Ermenistan'a tepki
Çin'in Şeffaflık Yoksunluğu Antisinopati Yaratıyor
Şenocak:Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in Türkiye’ye verdiği destek Türk Dünyasında güç birliği için örnek teşkil etmeli
Doğu Akdeniz’de: Güçlü Türkiye, Güçlü Azerbaycan
Muharrem İnce: Haklı mücadelede mi yoksa Cumhurbaşkanlığı adaylığını kazanılmış hakkı olarak gören bir siyasetçi mi?
İyi mi Böyle? : Türk Siyasi Yaşamından Son Esintiler
MİT’in İkinci “Kalesi” İstanbul’da Açıldı
ÇİN’İN SAĞLIK İPEK YOLU STRATEJİSİ, KOVİD-19 VE JACK MA VAKFI’NIN ROLÜ
Çoklu Baro Sistemi Nasıl Getirildi? -Baro Başkanları versus Metin Feyzioğlu-
Çoklu Baro Sistemi Nasıl Getirildi? : Ali Erbaş versus Ankara Barosu -I-
3 vekilin milletvekilliğinin düşürülmesi; olması gereken mi yoksa darbe mi?
Azerbaycan'la vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Bakan Karaismailoğlu: “Insan sağliği ön planda tutularak, gemilerde yolcu taşımacılığını başlatiyoruz”
THY uçaklarında ikram kapalı kutuda dağıtılacak
İktidarla Yolu Ayrılanlar: Gelecek Partisi
Renault duyurdu! 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Deva Partisi: İktidarla Yolları Ayrılanlar..
Fahrettin Altun: Türkiye barışın ve güvenliğin teminatı
Kazakistan’ın ‘giriş kapısına’ TAV imzası
150 bin kişiye bağışıklık testi
Kanada'da Kovid-19'a karşı yeni tedavi umudu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay corona virüs sonrası normale dönüş planını anlattı
Trump 1915 olayları için bu yıl da 'Büyük Felaket' dedi
Türkiye bu yalan ve iftira kampanyalarına prim vermeyecektir
İstanbul Türkiye’nin 'Vuhan'ı oldu!
THY duyurdu! Dev tahliye operasyonu başlıyor
Avrupa Parlamentosu Türkiye'ye desteğini açıkladı
Son söz Erdoğan'da! 23 Nisan’dan itibaren dört gün süreyle sokağa çıkma yasağı kararı alınacak mı?
Plazma tedavisi umut oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldovalı mevkidaşıyla görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'dan '23 Nisan' çağrısı
Son dakika! Bakan Akar duyurdu! Üretim başladı
Dışişleri: Yukarı Karabağ bölgesindeki gayrimeşru seçimleri tanımıyoruz
Boris Johnson'ın corona virüs testi pozitif çıktı
Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında 32 vatandaşımız virüsten hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni corona virüs kararı!
Türkiye'nin koronayla mücadelesinde sıcak gelişme!
Azerbaycan’da yeni petrol yatağı bulundu
İbrahim Kalın'dan Koronavirüs açıklaması
Ankara’ya inen uçaktakiler corona virüs karantinasına alındı!
Formula 1'de yeni sezon heyecanı başlıyor!
Çin’deki ölümcül salgında son rakamlar şaşırttı
KKTC Sağlık Bakanı açıkladı: Alman turistte corona virüs tespit edildi
Fuat Oktay'dan 'Milli ilaç' vurgusu
Bir İranlı general daha Suriye'de öldürüldü!
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'den Türkiye'ye destek
33 askerin şehit edilmesinin ardından İsrail'den flaş açıklama
Yunanistan'da mülteci paniği!
Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara dışındaki tüm programlarını iptal etti
THY, koronavirüs nedeniyle Nahçıvan uçuşlarını durdurdu
Corona virüs bir ülkeye daha sıçradı
Erdoğan'dan son dakika patriot açıklaması
Dışişleri'nden Hocalı mesajı
20. yüzyılın en kanlı faciası Hocalı Soykırımı'ndan 28 yıl geçiyor
Erdoğan: Rusya inkar ediyor! Koronavirüs için önemli açıklama
Ermenistan ordusu Azerbaycan askerini şehit etti
İki depremin vurduğu mahallede sağlam ev kalmadı
Koronavirüsle ilgili peş peşe kötü haberler
Dünya devlerini geride bırakan THY rekora uçacak!
Erdoğan'dan son dakika açıklaması: 'An meselesi!'
İstanbul'da sabaha karşı korkutan yangın!
Türkiye'den Yunan'a sert tepki: Batı Trakya Türk'tür Türk kalacak
Gül:Tercihim parlamenter sistemden yana
Serdar Ünsal, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’a gereken cevabı vermiştir
Türkiye'nin yüzde 52,4'ü mutlu, yüzde 70'i umutlu
Çanakkale Boğazın'da korkutan görüntü! Ne olduğu daha bilinmiyor
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 8 bin 844 sözleşmeli personeli alıyoruz
14 günlük karantina sona erdi! Sonuçlarında da virüs çıkmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan :Türkiye - Pakistan arasında hakiki bir kardeşlik vardır
Koronavirüs dünyayı sarsıyor
Tüpraş 2019'da 236 milyon dolar yatırım, 29.2 milyon ton satış yaptı
Markette kalp krizi geçiren AK Partili Başkan hayatını kaybetti
'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş için tarihi adım
Zorlu Enerji Kazakistan'a şube açıyor
Dolar kritik seviyenin üzerinde
İstanbul'da dev operasyon: 44 gözaltı
SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov: 2019 bizim için yatırımlarımızın sonuçlarını almaya başladığımız bir yıl olarak özel bir öneme sahip (ÖZEL)
“Kapan-5 Gabar Operasyonu” Başlatıldı
Türkiye'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a çok sert tepki
35 Türk ve 10 Azerbaycan vatandaşı, Çin'den 'Koca Yusuf'la tahliye edilecek
METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET A.Ş açık ihale usulü ile ihale edilecektir
Akdeniz'de en büyüğü 5.4 olmak üzere 11 deprem meydana geldi
Türkiye de alarmda! Koronavirüs ile ilgili korkutan gelişme
Cumhurbaşkanı Aliyev'den, Erdoğan'a başsağlığı mesajı
Diyarbakır belediyesi mali hizmetler müdürlüğü akaryakıt satın alacaktır
Cumhurbaşkanlığı'ndan deprem açıklaması: Yaralar en kısa zamanda sarılacak
THY, Elazığ ve Malatya biletlerini ücretsiz değiştirecek
Ermenistan Azerbaycan cephe hattında ateşkesi ihlal etti
Tüm haberler