...

Milli Piyango ihalesi yenilenecek

Ekonomi Materials 11 Aralık 2015 13:03 (UTC +04:00)
Milli Piyango ihalesi yenilenecek
Milli Piyango ihalesi yenilenecek

Trend takip edin

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Piyango ihalesinde ikinci yatırımcının sözleşmeyi bugün imzalamadığını, 10 milyon dolarlık teminatın Hazine'ye kaydedildiğini belirterek ihalenin yenileneceğini bildirdi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2016 yılı geçici bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, gazetecilerin Milli Piyango ihalesindeki son duruma ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Ağbal, "Milli Piyango ihalesinde ikinci yatırımcı sözleşmeyi bugün imzalayamadığı için, verdiği 10 milyon dolarlık teminat Hazine'ye gelir kaydedildi" ifadesini kullandı.

Milli Piyango'yu özelleştirme iradelerinin devam ettiğini vurgulayan Ağbal, "En kısa sürede hazırlıklarımızı yapıp Milli Piyango ile ilgili işlemleri de tekrar yapacağız" şeklinde konuştu.

"Firmaların, ihalenin dolar bazında değil de lira bazında olması yönündeki talebinin karşılanıp Karşılanmayacağı" sorusu üzerine Ağbal, "Yeni bir ihale süreci başlıyor. Bu ihale sürecinde, bir önceki ihalede firmaların talepleri var, Danıştay'ın imtiyaz hususunda vermiş olduğu karar var. Tüm bu hususları gözönünde bulundurarak, elde edeceğimiz geliri en maksimum seviyeye çıkaracak yeni bir ihale dokümanı oluşturup, yeniden ihaleye çıkacağız" yanıtını verdi.

Öte yandan Milli Piyango İdaresine ait şans oyunlarının özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek ikinci teklifi veren ERG-Ahlatcı Ortak Girişim Grubu, ihalede kendilerine verilen sürenin 10 Aralık'ta dolmasından kaynaklı sonuca ilişkin yazılı açıklama yaptı.

MİLLİ PİYANGO İHALESİ ORTADA KALDI

Açıklamada, Milli Piyango I·daresi Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ Kurulus¸ ve Go¨revleri Hakkında Kanun Hu¨kmu¨nde Kararnamenin ilgili maddesi geregˆince, Tu¨rk Ticaret Kanunu hu¨ku¨mlerine go¨re kurulmus¸ veya kurulacak anonim s¸irkete 10 yıl su¨reyle s¸ans oyunlarının imtiyaz tanınarak lisans verilmek suretiyle o¨zelles¸tirilmesine Bakanlar Kurulu, O¨zelles¸tirme Yu¨ksek Kurulu, O¨zelles¸tirme I·daresi Bas¸kanlıgˆı ve Milli Piyango I·daresi Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ tarafından belirlenen usul ve esaslar c¸erc¸evesinde karar verildiği hatırlatıldı.

İlk kez 2009'da s¸ans oyunlarının imtiyaz tanınarak lisans verilmek suretiyle o¨zelles¸tirilmesi amacıyla ihale yapıldığı, ihaleye katılan katılımcılar tarafından 1 milyar 622 milyon dolar olan ac¸ık artırma bedelinin u¨zerine c¸ıkılmamasının ardından iptal edildiği anımsatılan açıklamada, ihalenin iptalinden sonra geçen yıl tekrar ihale ac¸ıldığı ve ihaleye katılmak için ERG-Ahlatcı Ortak Giris¸im Grubu'nun olus¸turulduğu bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan ac¸ık artırımlar sonucunda 2 milyar 755 milyon doları bedelle ihale, digˆer ortak giris¸im grubunun u¨zerinde kalmıs¸tır. Ortak Giris¸im Grubumuz ise 2 milyar 750 milyon dolarlık teklifle ikinci en yu¨ksek teklifi vermis¸tir. 2009 ile 2014 yılı arasındaki ihale bedeli farkı net 1 milyar 100 milyon dolardır. O¨zelles¸tirme I·daresi Bas¸kanlıgˆının, ihaleye katılan digˆer ortak giris¸im grubuna tanıdıgˆı su¨re ic¸erisinde lisans bedelini o¨dememesi u¨zerine mevzuatı geregˆi gec¸ici teminatı nakde do¨nu¨s¸tu¨ru¨lmu¨s¸ ve ihalede en yu¨ksek ikinci teklifi veren Ortak Giris¸im Grubumuzdan 10 Aralık'a kadar ihaledeki teklifimiz olan 2 milyar 750 milyon dolarının ve ayrıca KDV'sinin idareye o¨denmesi istenilmis¸tir."

Lisans so¨zles¸mesini imzalayamamalarının nedenleri
Gelinen noktada belirtilen nedenlerle lisans so¨zles¸mesini imzalamalarının mu¨mku¨n olamadığı kaydedilen açıklamada, nedenler şöyle sıralandı:

"1-İhale mevzuatı geregˆince ihaleye katılanların, teklif ettikleri ihale bedelini dolar olarak veya ihale gu¨nu¨ndeki lira Kars¸ılıgˆı her ne ise o bedeli lira olarak o¨deme hakları vardır ve ihale komisyonunun bu o¨deme tercihini bir tutanagˆa bagˆlaması gerekmektedir. Ancak her nedense ihale komisyonu ve O¨zelles¸tirme I·daresi Bas¸kanlıgˆınca o¨deme tercihimizin dolar mı yoksa o gu¨nku¨ lira kars¸ılıgˆı mı oldugˆu hakkında tercihimiz alınmamıs¸, bu konuda tutanak du¨zenlenmemis¸ ve bu konuda degˆis¸ik tarihlerde yaptıgˆımız yazılı ve so¨zlu¨ bas¸vurulara ragˆmen tercih hakkımız kullandırılmamıs¸, bu konuda du¨zenlemesi gereken tutanak du¨zenlenmemis¸ ve hatta bu haklı talebimize olumsuz cevap verilmis¸tir.

2-Tu¨m ihale evrakında ihaleye konu ileride imzalanacak lisans so¨zles¸mesinin bir imtiyaz so¨zles¸mesi oldugˆu ac¸ıklıkla ve defaatle belirtildigˆi halde, O¨zelles¸tirme I·daresi Bas¸kanlıgˆı ne mevzuatı geregˆi Danıs¸tay'dan bu yo¨nde bir go¨ru¨s¸/du¨s¸u¨nce/karar alabilmis¸ ne de birc¸ok kez yaptıgˆımız yazılı ve so¨zlu¨ bas¸vurularımıza ragˆmen ihaleye konu lisans so¨zles¸mesinin imtiyaz so¨zles¸mesi oldugˆuna dair resmi bir cevabı yazı verebilmis¸tir. I·haleye katılan digˆer ortak giris¸im grubu hakkında Danıs¸tay'ın go¨ru¨s¸u¨nu¨ ic¸erir kararında ihaleye konu lisans so¨zles¸mesinin imtiyaz so¨zles¸mesi olmayıp o¨zel hukuk hu¨ku¨mlerine tabi bir so¨zles¸me oldugˆu belirtilmis¸tir. Hukuken ve ahden imtiyaz niteligˆinde olan bir lisans so¨zles¸mesini, so¨zles¸menin zemini kaydırılarak o¨zel hukuk so¨zles¸mesi olarak imzalamamız tabii ki du¨s¸u¨nu¨lemez.

3-O¨zelles¸tirme I·daresi Bas¸kanlıgˆı, Ortak Giris¸im Grubumuz ile mevzuatı geregˆince taslak lisans so¨zles¸mesini kars¸ılıklı parafe ettikten sonra gerekli adli ve idari kurumlarımızdan izinler/kararlar alması gerekirken, ne bizi taslak lisans so¨zles¸mesini parafeye davet etmis¸ ne de Ortak Giris¸im Grubumuza o¨zgu¨ olmak u¨zere Rekabet Kurumu'ndan, O¨zelles¸tirme Yu¨ksek Kurulu'ndan ve Danıs¸tay'dan izin/karar almıs¸tır."

'MALİYE BAKANIMIZIN AÇIKLAMASI MEMNUNİYET VERİCİ'

O¨zelles¸tirme I·daresi Bas¸kanlıgˆı'nın uygulamalarına ilişkin idareye yazılı ve so¨zlu¨ birc¸ok bas¸vuru yapmalarına ragˆmen idareden olumlu cevap alamadıklarından ve Ortak Giris¸im Grupları ile O¨zelles¸tirme I·daresi Bas¸kanlıgˆı arasında olus¸an go¨ru¨s¸ ayrılıgˆı nedeniyle ihale su¨recinin yara aldığı ve ihale s¸artlarının tamamen degˆis¸tiği iddia edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"I·hale su¨recini derinden yaralayan hususlar tarafımızca yargıya tas¸ınmıs¸ ve tas¸ınmaya devam edilecektir. Yargının verecegˆi kararlara herkesin ve Ortak Giris¸im Grubumuzun boyun egˆecegˆi izahtan uzaktır. Maliye Bakanımızın bugu¨n basına yansıyan ac¸ıklaması tarafımızca memnuniyet verici bir ac¸ıklama olarak go¨ru¨lmu¨s¸tu¨r. Basın ac¸ıklamasında lisans so¨zles¸mesinin bir imtiyaz so¨zles¸mesi oldugˆu ve ihalede teklif verenlerin Tu¨rk Lirası cinsinden o¨deme yapabilecegˆi hususlarına vurgu yapılmıs¸tır. Kısaca 3 madde halinde o¨zetledigˆimiz bizden kaynaklanmayan nedenlerle ihale is¸lemleri neredeyse bas¸tan sona c¸ekis¸meli hale geldigˆinden, lisans so¨zles¸mesini imzalamamız mu¨mku¨n olamamıs¸tır. Maliye Bakanımızın basın ac¸ıklamasında belirttigˆi gibi hukuki zemini her yo¨nden sagˆlam yeni bir ihalenin ileride yapılması halinde Ortak Giris¸im Grubumuzun tekrar ihaleye katılacagˆının bilinmesi hususları, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Milliyet

Son Haberler

Son Haberler