Bakan Gönül : '' Ermeni işgali altındaki Azerbaycan topraklarında devam eden durumun değiştirilmesinin zamanı gelmiştir (özel haber)

Bakan Gönül : '' Ermeni işgali altındaki Azerbaycan topraklarında devam eden durumun değiştirilmesinin zamanı gelmiştir (özel haber)

Milli Savunma Bakanı Trend haber ajansının sorularını yanıtladı

Trend Haber Ajansı'ndan Rufiz Hafızoğlu'na konuşan Gönül, ''Yukarı Karabağ ve Ermeni işgali altındaki diğer Azerbaycan topraklarında devam eden bu durumun değiştirilmesinin zamanı gelmiştir'' dedi.

Dağlık Karabağ sorununun çözümüne ilişkin hangi ilkeler üstün tutulmalıdır? Sorunun çözümüne yönelik sürecin uzamasının başlıca sebepleri nelerdir?

Soğuk Savaş sonrasında dünya gündemini en çok meşgul eden sorunlardan birisi de kısaca ve yaygın ismiyle "Karabağ sorunu" olarak ifade edilen Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgali sorunu olmuştur.

Türkiye'nin Orta Asya'ya açılan kapısının Azerbaycan, Azerbaycan'ın da batıya açılan kapısının Türkiye olması yüzyıllardır dost ve kardeş olan ülkelerimizi birbirine daha da yaklaştırmıştır. Bu da Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan kadar Türkiye'nin de sorunu olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda Yukarı Karabağ konusu en önemli dış politika gündem maddelerimiz arasında yer almış ve halen de almaya devam etmektedir. Ülkemizin Yukarı Karabağ İhtilafı konusunda Azerbaycan'a olan desteği tamdır.Bu durumun bir sonucu olarak, Yukarı Karabağ ihtilafı konusundaki gelişmeleri her zaman yakından takip ediyor, ihtilafın çözüme kavuşturulması amacıyla üyeleri arasında bulunduğumuz AGİT Minsk Grubu çerçevesinde sürdürülmekte olan çabalara aktif bir şekilde katkı sağlamaya çalışıyoruz.

Minsk Grubu'na ilaveten diğer çok taraflı platformlarda ve üçüncü ülkelerle temaslarımızda da Yukarı Karabağ konusunu gündeme getirmekteyiz. Ancak, Minsk Grubu'nun, 20 yılı aşkın bir süreden bu yana Yukarı Karabağ sorununun çözülmesi yönünde kaydadeğer bir gelişme katedemediği bir vakıadır.

Minsk Grubu'nun bir bütün olarak aktif hale gelmesi ve tüm üye ülkelerin süreci sahiplenerek Eş-Başkanların çözüme yönelik çabalarını aktif bir şekilde desteklemeleri yönündeki girişim ve gayretlerimizi sürdürmekteyiz.

Son dönemde sınırda yaşanan çatışmaların da, Güney Kafkasya'da kalkınma, barış, istikrar ve iş birliğinin önünde en büyük engeli teşkil eden Yukarı Karabağ sorununa acil çözüm bulunması gereğini bir kez daha ortaya koyduğunu düşünüyoruz.

DEĞİŞMESİNİN ZAMANI GELMİŞTİR

Yukarı Karabağ ve Ermeni işgali altındaki diğer Azerbaycan topraklarında devam eden bu durumun, uluslararası hukuku, adaleti, barışı, istikrarı ve işbirliğini hâkim kılacak şekilde değiştirilmesinin zamanı gelmiştir. Bunun yolu da bu soruna Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü, egemenliği ve uluslararası tanınmış sınırları ilkeleri temelinde barışçıl bir çözüm bulunmasından geçmektedir. Türkiye, Azerbaycan'ın bu haklı davasını her platformda desteklemeye ve gündemde tutmaya devam edecektir.

Türk dili konuşan ülkeler arasındaki ilişkileri değerlendiriniz. Söz konusu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik neler yapılabilir?

Türk dilli devletlerarası ilişkilerde, SSCB'nin dağılmasından bu yana kaydadeğer gelişmeler kaydetmiştir.

Öte yandan, söz konusu ilişkilerin ilerletilmesinde tarih, coğrafya ve siyasi konjonktürden kaynaklanan yapısal zorluklar mevcudiyetini korumaktadır. Su kaynaklarının yönetimi, sınır ihtilafları ve etnik meseleler bölge ülkeleri arasında etkin bir iş birliğine gidilmesini zorlaştırmaktadır. Her halükarda, ortak dil, tarih ve kültürel değerler temelinde iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik çalışmalar her alanda sürdürülmektedir.

TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELERDE İŞBİRLİĞİ ÖNEMLİ

Türk dili konuşan ülkelerle ikili düzeydeki iş birliğinin çok taraflı düzeye taşınması amacıyla 2010 yılında Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan tarafından kurulan "Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi", Türk dilli devletler arasındaki ilişkiler bakımından büyük önem arz etmektedir.

Sekretaryası İstanbul'da bulunan Türk Konseyi'nin öncelikli hedefi; Türk dünyasında karşılıklı güven ortamının pekiştirilmesi, siyasi dayanışmanın güçlendirilmesi, ekonomik ve teknik iş birliği imkânlarına ivme kazandırılması, beşeri ilişkilerin sağlıklı yapılara kavuşturulması ve Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinin en geniş şekilde kayıt altına alınmasını sağlamaktır. Konsey'in Beşinci Zirve Toplantısı, "İletişim ve Medya Teknolojileri" temasıyla Eylül 2015 ayında Kazakistan'da yapılacaktır.

Türk Konseyi bünyesinde kurulan Türk Akademisi (Astana) ve Türk Kültür Mirası Vakfı'nın (Bakü) ortak tarih kitabı ve kazı çalışmaları gibi önemli projelerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Tarafsızlık statüsü çerçevesinde Türkmenistan, Konsey'e üye olmamakta ancak başta Zirve toplantıları olmak üzere belirli faaliyetlere katılmaktadır. Özbekistan ise mevcut aşamada Konsey ile ilişki tesis etmekten kaçınmaktadır.

Türk dili konuşan ülkelerin Parlamentoları arasındaki tarih, kültür ve dil birliği temel alınarak, ulusal mevzuatları yakınlaştırmayı ve diğer parlamentolar arası faaliyetler konusunda iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) çerçevesinde Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan arasında kurumsal ilişkiler sürdürülmektedir. TÜRKPA, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'ni (Türk Konseyi) parlamenter boyutta tamamlayıcı bir nitelik arz etmektedir.

TÜRKPA, parlamentolar arasındaki ikili düzeyde mevcut iş birliğini çok taraflı zemine taşıyarak, iş birliği imkânlarını artırma ve derinleştirme imkanı sunmaktadır.

Türk dünyasının UNESCO'su olan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), 1993 yılında, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanları tarafından imzalanan anlaşmayla kurulmuştur. Bilahare Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan, Başkurt Federe Türkiye Cumhuriyeti, Altay, Saha, Tıva ve Hakas Cumhuriyeti ile birlikte Moldova'ya bağlı Gagavuz Yeri, TÜRKSOY'a gözlemci üye olarak katılmışlardır.

Bölge ülkeleri arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bölge ülkelerinin ekonomik potansiyelleri dikkate alındığında bölgesel ticaretin hacminin çok düşük bir seviyede kaldığı görülmektedir. Dolayısıyla söz konusu ülkeler arasındaki ilişkilerin öncelikle bu alanda geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Artan ekonomik ve ticari iş birliğinin siyasi yakınlaşmayı da beraberinde getireceği ve sorunların çözümüne katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Ülkemiz, bağımsızlıklarından bu yana anılan ülkelerin yanında olmuş, bağımsızlık ve istikrarın pekiştirilmesi, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölge ülkeleri arasında iş birliğinin sağlanması hususlarında her türlü gayreti sarf etmiştir.

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki savunma sanayi ilişkilerini değerlendiriniz. Söz konusu ilişkilerin daha da ileri bir seviyeye ilerletilmesine yönelik olarak hangi ortak projeler hayata geçirilebilir?

Tarihten gelen dostluk bağları çerçevesinde; Türkiye ile Azerbaycan arasında siyasi ve ekonomik alanda gelişen iş birliği faaliyetlerine paralel olarak, savunma sanayi alanında da iş birliğinin geliştirilmesine büyük önem atfediyoruz. Türkiye, kendi savunma stratejisini geliştirirken sadece kendi ihtiyaçlarını değil, kardeş Azerbaycan'ın ihtiyaçlarını da dikkate almıştır. Bu kapsamda; Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ortak ihtiyaçlarının müşterek tedariki dâhil her türlü iş birliğine gidilmesini öneriyoruz.

Azerbaycan'ı bölgedeki en önemli stratejik ortağımız olarak görmekteyiz. Bu kapsamda; son yıllarda ileri teknoloji özgün tasarım askerî savunma sistemleri üretmeye başlayan Türkiye ile dost ve kardeş Azerbaycan arasında, diğer alanlarda olduğu gibi savunma sanayi alanında da hem devlet düzeyinde hem de teknik düzeyde yakın bir iş birliği mevcuttur. Bununla birlikte, savunma sanayi alanında iki ülke savunma sanayi firmalarının, mevcut savunma kapasitelerinin artırılmasına yönelik olarak ihtiyaçların tedariki ve ortak üretim potansiyellerinin geliştirilmesi konusunda kat edecekleri epeyce bir yol olduğunu düşünüyorum.

Türkiye olarak, savunma sanayi alanında kurmaya çalıştığımız bu ilişkiyi sıradan bir ithalat-ihracat denkleminde değerlendirmememiz gerekir. Bu alanda stratejik bir iş birliğini gerçek anlamıyla tesis etmek, teknoloji transferine tamamen açık, üretim yeteneklerinin tümüyle paylaşıldığı bir modelin iki ülke arasında hayata geçirilmesi ile gerçekleşebilir. Bu hedef doğrultusunda ülkelerimiz arasında ortak ihtiyaçları tanımlayarak Taktik Saha Muhabere Sistemi (TASMUS) Projesi, Hava Kuvvetleri Komuta Kontrol Sistemi, Elektronik Harp Sistemi ve zırhlı araçlar gibi belirli projelere yoğunlaşıp, ürün geliştirme veya tedariki yoluna gitmeyi hedeflemeliyiz.

Azerbaycan ve Türkiye'nin, savunma sanayi ilişkilerini daha ileri bir seviyeye taşıması amacıyla geniş bir spektrumda projeler hayata geçirilebilir. Tersane ve gemi bakım-onarım alanından insansız hava araçlarına; bakım onarım kabiliyetlerinden optik/elektro-optik malzemelere kadar çok geniş bir alanda iş birliği imkânının bulunduğu kanaatindeyim.

Suriye ve Irak'ta her geçen gün güçlenmeye devam eden DEAŞ Türkiye sınırında tehlike oluşturabilir mi? DEAŞ terörünün sona erdirilmesine yönelik olarak sadece askerî operasyonlar yeterli midir?

Toplam 1295 km'lik bir sınırı paylaştığımız Suriye ve Irak'ta, başta DEAŞ olmak üzere radikal terör örgütlerinin yerleşmeleri ve melce bulmaları tabiatıyla ülkemizin ulusal güvenliğine yönelik açık ve doğrudan bir tehdit oluşturmaktadır. DEAŞ Türkiye tarafından bir terör örgütü olarak nitelendirilmektedir.

Bu tehdidin bertaraf edilmesi amacıyla tarafımızdan gereken tedbirler alınmakta ve bu doğrultuda hedef birliği içinde olduğumuz ülkelerle iş birliği yapılmaktadır. Bu çerçevede, ülkemiz uluslararası koalisyonun faaliyetlerini de desteklemekte ve katkılarda bulunmaktadır.

Uluslararası kamuoyu, DEAŞ terör örgütüyle mücadele konusunda kararlı bir dayanışma sergilemektedir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) bu kararlılığını 2170 ve 2178 sayılı Kararlarıyla ortaya koymuştur. DEAŞ'la mücadele adına ABD önderliğinde oluşturulan koalisyona dünyanın değişik coğrafyalarından hâlihazırda 60'tan fazla ülke ve uluslararası örgüt iştirak etmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 02 Ekim 2014 tarihinde onayladığı tezkere ile, Irak ve Suriye'deki tüm terörist örgütlerden ülkemize yönelebilecek saldırıların bertaraf edilmesi de dâhil olmak üzere, Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak, kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı güvenliğinin idame ettirilmesini sağlamak, kriz süresince ve sonrasında hasıl olabilecek gelişmeler istikametinde Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili biçimde korumak üzere hükümetimize gerekli hukuki yetkiyi vermiştir. DEAŞ tehdidi ile etkili bir şekilde mücadelenin, ülkemizin güvenliği için öncelikli bir görev olduğunu değerlendiriyoruz.

Öte yandan, DEAŞ'ın ortaya çıkması ve güçlenerek bugünkü duruma gelmesi, Suriye'de süregiden istikrarsızlığın ve rejimin başta verdiği desteğin bir sonucudur. DEAŞ'ı ortaya çıkaran ve güçlenmesine yardımcı olan koşullar ortadan kaldırılmadıkça DEAŞ'ın bertaraf edilmesi de mümkün olamaz. Dolayısıyla DEAŞ'la mücadelede Suriye'ye istikrar ve güvenliğin yeniden getirilmesi de önem taşımaktadır. Bu da ancak halkın meşru talepleri doğrultusunda, Cenevre Bildirisi temelinde gerçek bir siyasi dönüşümle sağlanabilir.

Dolayısıyla Suriye'ye istikrar getirecek bir siyasi dönüşüme yönelik müzakerelere girmesi için rejimin üzerinde gereken baskıyı hissetmesi önemlidir. Ancak bu şekilde Suriye'de istikrarın yeniden tesisine imkân sağlayacak bir sürecin önünün açılması ve DEAŞ'ın tam anlamıyla bertaraf edilmesi mümkün olabilir. Bu düşüncemiz tüm dost ve müttefik ülkelerle paylaşılmakta, uluslararası toplumun Suriye'deki çatışma ortamının sona erdirilmesi yolunda gerekli adımları atması yolunda çağrılarımız sürmektedir.

Bunun yanı sıra adli süreçler, istihbarat paylaşımı ve polis iş birliği de terörle mücadelede büyük önem taşımaktadır. Irak'ta görüldüğü üzere, terörle mücadelede elde edilen kazanımlar doğru, kapsayıcı ve adil politikalar ile desteklenmedikçe bu kazanımların etkili olması zordur.

Haberlerimize Google News'de abone olun! Abone ol
''Tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlanacağına inanıyorum''
''Tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlanacağına inanıyorum''
Hocalı katliamı Azerbaycan’a karşı olduğu gibi bize karşı da işlenmiş bir insanlık suçudur- Mustafa Şentop  (ÖZEL)
Hocalı katliamı Azerbaycan’a karşı olduğu gibi bize karşı da işlenmiş bir insanlık suçudur- Mustafa Şentop (ÖZEL)
Şenocak: “Türk Konseyi önümüzdeki dönem daha da güçlendirilerek Dünya’da önemli bir güç merkezi haline gelecektir”
Şenocak: “Türk Konseyi önümüzdeki dönem daha da güçlendirilerek Dünya’da önemli bir güç merkezi haline gelecektir”
Loading Bars
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yatırım yapan kazanmaya devam edecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçiye Kavala tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse görevini yapanların kılına dokunamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İletişim meselesini başkalarına havale edemeyiz
İletişim Başkanı Altun: Karşımızda bir yalan endüstrisi var
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Milli Görüş Sempozyumu'nda konuştu
Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Afrika ile ticaret hacim 25 milyar doları aştı: El ele kalkınma modeli
Soros ne ise Kavala odur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAYKAR tesislerine taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 1. Su Şurası'nda konuştu: Artık zorunluluk haline geldi ;
7 kritik anlaşma
TRT World Forum 2021’de dünyanın yeni güç haritası masaya yatırıldı
TRT World Forum 2021 “Türkiye’de üretilen içerik dünyaya yayılıyor”
Fuat Oktay: Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz
Bakan Çavuşoğlu Güney Kore'ye gidiyor
Son dakika! Ankara'da Maden Tetkik ve Arama (MTA) Yerleşkesinde korkutan patlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika'da FETÖ mesajı: Beladan bu ülkelerin de kurtulmasını istiyoruz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Küresel sorunlar, küresel çözümler gerektiriyor
Afganistan’daki son Yahudi İstanbul’da
Altun: Krizlere karşı iş birliğinde Türkiye örnek teşkil etmeyi amaçlıyor
Albayrak Grubu'nun sağladığı teşviklerden üreticiler memnun: Hedef 550 bin ton pancardan 82 bin ton şeker üretimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya reform çağrısı
Bakan Muş 'Cumhuriyet tarihinde ilk' diyerek duyurdu: Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı
AK Parti'den büyükelçilerin 'Osman Kavala' çağrısına tepki: Yanlış beyanatları en güçlü şekilde reddediyoruz
Erdoğan’dan sömürge düzenine tepki: Korktukça zulüm Afrika’yı sarar
Afrika’yla daha fazla ticaret
Aliya İzzetbegoviç savaşta, siyasette, hayatın her alanında ve en zor şartlarda dahi insan olmanın,vicdanın ve ahlakın timsali olmuştu - Yalçın Topçu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021'i yüzde dokuzluk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz
Motorine 23 kuruş zam
Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'da: 7 alanda anlaşma imzaladık
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye mesajları
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakan Bilgin'i kabul etti
Karadeniz'den sonra sıra Akdeniz'de: Altı ayrı sahada petrol aranacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 109 ton altın için yeni adım
Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'da: Resmi törenle karşılandı
Akkuyu NGS yalnızca inşaat sürecinde Türkiye ekonomisine 6 milyar liralık katkı sunacak
Bir günde bir yıllık ihracat
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Vesayet günleri geride kaldı
Ahmed Cevad Ahundzade
Merkel'in veda ziyareti: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel'den önemli açıklamalar
Bakan Muş açıkladı: Bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı
Erdoğan-Merkel görüşmesi başladı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ mensupları yakalandı
Bakan Akar, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Bilim alanındaki gelişmeleri önemsiyorum”
Taliban heyetiyle görüşme sonrası Bakan Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama: Beklentimiz güvenlik
Sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu bir araya gelecek
Dünyanın önde gelen teknoloji şirketi rotasını Türkiye’ye çevirdi
Türk SİHA'sına bir talip daha: Fas, Cezayir ve Ruanda'nın ardından Nijerya da sıraya girdi
Türkiye ve Avrupa’ya ihraç ettiği doğalgazı 16 milyar metreküpe çıkaracak
TUSAŞ'ın kuracağı tesis Türkiye'de bir ilk olacak
Savunma Sanayi Başkanı Demir: Katmanlı hava savunma sistemimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz
Savunma Sanayi Başkanı Demir İKA ACROB'un detaylarını açıkladı
Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile görüştü
Bakan Akar: Gereken ne varsa zamanı gelince yapılacak
Erdoğan Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünü kutladı
Türk dünyasının kahramanı, münevveri ve mücahidi Şehit Ahmed Cevad, dünya durdukça her daim rahmetle, minnetle, saygı ve şükranla anılacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Dışişleri Bakanını kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Boğaziçi'nde rektörün makam aracının üzerine çıkan vandala tepki: Öğrenci olamaz
Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması: Fiyat artışı olacak mı?
Bakan Pakdemirli: 'Yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılmaz' nokta!
Türkiye ile Endonezya aşı sertifikalarını karşılıklı tanıyacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Türkiye'nin F-16 teklifiyle ilgili açıklama: Alternatif olarak değerlendirilebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeni bir göç yükünü kaldıramaz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken Afganistan açıklaması: Kabil'e gitmeyi planlıyoruz
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 11 terörist yakalandı
Devlet Bahçeli: Sorulacak hesabımız büyüktür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesleki eğitime iki yeni müjde
Fahrettin Altun'dan 'siyasi cinayetler olacak' iddialarına yanıt: Korku iklimi oluşturmaya çalışıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de en kısa sürede gereken adımları atacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iklim değişikliği mesajı
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Siyasi cinayet' spekülasyonları ilkesiz ve utanç verici
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
TÜMOSAN geliştirdi: Yüzde 100 yerli ve milli Pusat Konya Bilim Festivalinde sergileniyor
Ruanda Türkiye’den SİHA almak istiyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak
Fırat Kalkanı Bölgesinde terör saldırısı: 2 şehit
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da gençlerle bir araya geldi: Bizimki TEKNOFEST kuşağı
Afrika çıkarması
Bahçeli'den Boğaziçi açıklaması: Öğrenci değil provokatörler
Bakan Çavuşoğlu'ndan Biden'a sert tepki: ABD Türkiye'yi suçlamak yerine kendi yanlış politikalarından vazgeçsin
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya yolcusu
AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2: İstanbul kanatlarımın altında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli elektrikli lokomotif müjdesi
Bakan Akar'dan Yunanistan'a: Türkiye'ye karşı üstünlük sağlayamazsınız
Dışişleri'nden İsrail'e kınama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi kabul etti
Türkiye'den F-16 adımı: ABD'ye teklif mektubu iletildi
7 EKİM IRAK TÜRKMEN MİLLÎ BAYRAMI KUTLU OLSUN
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3600 ek göstergeyi 2022 sonuna kadar çözeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
Kuzey Irak'ta hava hareketliliği: Türk SİHA'ları kanatlandı
İhracat beklentisi dördüncü çeyrekte arttı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a taziye mesajı
Paris Anlaşması Meclis'ten geçti BM'den ilk mesaj geldi: Memnuniyetle karşılıyoruz
Hedef sınır güvenliğinde dünya pazarı
Bakan Soylu: Önümüzde bir sonbahar-kış operasyonu var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasama yılı bitmeden yeni anayasayı neticeye ulaştırabiliriz
Tüm haberler