Bakan Gönül : '' Ermeni işgali altındaki Azerbaycan topraklarında devam eden durumun değiştirilmesinin zamanı gelmiştir (özel haber)

Bakan Gönül : '' Ermeni işgali altındaki Azerbaycan topraklarında devam eden durumun değiştirilmesinin zamanı gelmiştir (özel haber)

Milli Savunma Bakanı Trend haber ajansının sorularını yanıtladı

Trend Haber Ajansı'ndan Rufiz Hafızoğlu'na konuşan Gönül, ''Yukarı Karabağ ve Ermeni işgali altındaki diğer Azerbaycan topraklarında devam eden bu durumun değiştirilmesinin zamanı gelmiştir'' dedi.

Dağlık Karabağ sorununun çözümüne ilişkin hangi ilkeler üstün tutulmalıdır? Sorunun çözümüne yönelik sürecin uzamasının başlıca sebepleri nelerdir?

Soğuk Savaş sonrasında dünya gündemini en çok meşgul eden sorunlardan birisi de kısaca ve yaygın ismiyle "Karabağ sorunu" olarak ifade edilen Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgali sorunu olmuştur.

Türkiye'nin Orta Asya'ya açılan kapısının Azerbaycan, Azerbaycan'ın da batıya açılan kapısının Türkiye olması yüzyıllardır dost ve kardeş olan ülkelerimizi birbirine daha da yaklaştırmıştır. Bu da Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan kadar Türkiye'nin de sorunu olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda Yukarı Karabağ konusu en önemli dış politika gündem maddelerimiz arasında yer almış ve halen de almaya devam etmektedir. Ülkemizin Yukarı Karabağ İhtilafı konusunda Azerbaycan'a olan desteği tamdır.Bu durumun bir sonucu olarak, Yukarı Karabağ ihtilafı konusundaki gelişmeleri her zaman yakından takip ediyor, ihtilafın çözüme kavuşturulması amacıyla üyeleri arasında bulunduğumuz AGİT Minsk Grubu çerçevesinde sürdürülmekte olan çabalara aktif bir şekilde katkı sağlamaya çalışıyoruz.

Minsk Grubu'na ilaveten diğer çok taraflı platformlarda ve üçüncü ülkelerle temaslarımızda da Yukarı Karabağ konusunu gündeme getirmekteyiz. Ancak, Minsk Grubu'nun, 20 yılı aşkın bir süreden bu yana Yukarı Karabağ sorununun çözülmesi yönünde kaydadeğer bir gelişme katedemediği bir vakıadır.

Minsk Grubu'nun bir bütün olarak aktif hale gelmesi ve tüm üye ülkelerin süreci sahiplenerek Eş-Başkanların çözüme yönelik çabalarını aktif bir şekilde desteklemeleri yönündeki girişim ve gayretlerimizi sürdürmekteyiz.

Son dönemde sınırda yaşanan çatışmaların da, Güney Kafkasya'da kalkınma, barış, istikrar ve iş birliğinin önünde en büyük engeli teşkil eden Yukarı Karabağ sorununa acil çözüm bulunması gereğini bir kez daha ortaya koyduğunu düşünüyoruz.

DEĞİŞMESİNİN ZAMANI GELMİŞTİR

Yukarı Karabağ ve Ermeni işgali altındaki diğer Azerbaycan topraklarında devam eden bu durumun, uluslararası hukuku, adaleti, barışı, istikrarı ve işbirliğini hâkim kılacak şekilde değiştirilmesinin zamanı gelmiştir. Bunun yolu da bu soruna Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü, egemenliği ve uluslararası tanınmış sınırları ilkeleri temelinde barışçıl bir çözüm bulunmasından geçmektedir. Türkiye, Azerbaycan'ın bu haklı davasını her platformda desteklemeye ve gündemde tutmaya devam edecektir.

Türk dili konuşan ülkeler arasındaki ilişkileri değerlendiriniz. Söz konusu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik neler yapılabilir?

Türk dilli devletlerarası ilişkilerde, SSCB'nin dağılmasından bu yana kaydadeğer gelişmeler kaydetmiştir.

Öte yandan, söz konusu ilişkilerin ilerletilmesinde tarih, coğrafya ve siyasi konjonktürden kaynaklanan yapısal zorluklar mevcudiyetini korumaktadır. Su kaynaklarının yönetimi, sınır ihtilafları ve etnik meseleler bölge ülkeleri arasında etkin bir iş birliğine gidilmesini zorlaştırmaktadır. Her halükarda, ortak dil, tarih ve kültürel değerler temelinde iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik çalışmalar her alanda sürdürülmektedir.

TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELERDE İŞBİRLİĞİ ÖNEMLİ

Türk dili konuşan ülkelerle ikili düzeydeki iş birliğinin çok taraflı düzeye taşınması amacıyla 2010 yılında Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan tarafından kurulan "Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi", Türk dilli devletler arasındaki ilişkiler bakımından büyük önem arz etmektedir.

Sekretaryası İstanbul'da bulunan Türk Konseyi'nin öncelikli hedefi; Türk dünyasında karşılıklı güven ortamının pekiştirilmesi, siyasi dayanışmanın güçlendirilmesi, ekonomik ve teknik iş birliği imkânlarına ivme kazandırılması, beşeri ilişkilerin sağlıklı yapılara kavuşturulması ve Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinin en geniş şekilde kayıt altına alınmasını sağlamaktır. Konsey'in Beşinci Zirve Toplantısı, "İletişim ve Medya Teknolojileri" temasıyla Eylül 2015 ayında Kazakistan'da yapılacaktır.

Türk Konseyi bünyesinde kurulan Türk Akademisi (Astana) ve Türk Kültür Mirası Vakfı'nın (Bakü) ortak tarih kitabı ve kazı çalışmaları gibi önemli projelerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Tarafsızlık statüsü çerçevesinde Türkmenistan, Konsey'e üye olmamakta ancak başta Zirve toplantıları olmak üzere belirli faaliyetlere katılmaktadır. Özbekistan ise mevcut aşamada Konsey ile ilişki tesis etmekten kaçınmaktadır.

Türk dili konuşan ülkelerin Parlamentoları arasındaki tarih, kültür ve dil birliği temel alınarak, ulusal mevzuatları yakınlaştırmayı ve diğer parlamentolar arası faaliyetler konusunda iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) çerçevesinde Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan arasında kurumsal ilişkiler sürdürülmektedir. TÜRKPA, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'ni (Türk Konseyi) parlamenter boyutta tamamlayıcı bir nitelik arz etmektedir.

TÜRKPA, parlamentolar arasındaki ikili düzeyde mevcut iş birliğini çok taraflı zemine taşıyarak, iş birliği imkânlarını artırma ve derinleştirme imkanı sunmaktadır.

Türk dünyasının UNESCO'su olan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), 1993 yılında, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanları tarafından imzalanan anlaşmayla kurulmuştur. Bilahare Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan, Başkurt Federe Türkiye Cumhuriyeti, Altay, Saha, Tıva ve Hakas Cumhuriyeti ile birlikte Moldova'ya bağlı Gagavuz Yeri, TÜRKSOY'a gözlemci üye olarak katılmışlardır.

Bölge ülkeleri arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bölge ülkelerinin ekonomik potansiyelleri dikkate alındığında bölgesel ticaretin hacminin çok düşük bir seviyede kaldığı görülmektedir. Dolayısıyla söz konusu ülkeler arasındaki ilişkilerin öncelikle bu alanda geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Artan ekonomik ve ticari iş birliğinin siyasi yakınlaşmayı da beraberinde getireceği ve sorunların çözümüne katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Ülkemiz, bağımsızlıklarından bu yana anılan ülkelerin yanında olmuş, bağımsızlık ve istikrarın pekiştirilmesi, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölge ülkeleri arasında iş birliğinin sağlanması hususlarında her türlü gayreti sarf etmiştir.

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki savunma sanayi ilişkilerini değerlendiriniz. Söz konusu ilişkilerin daha da ileri bir seviyeye ilerletilmesine yönelik olarak hangi ortak projeler hayata geçirilebilir?

Tarihten gelen dostluk bağları çerçevesinde; Türkiye ile Azerbaycan arasında siyasi ve ekonomik alanda gelişen iş birliği faaliyetlerine paralel olarak, savunma sanayi alanında da iş birliğinin geliştirilmesine büyük önem atfediyoruz. Türkiye, kendi savunma stratejisini geliştirirken sadece kendi ihtiyaçlarını değil, kardeş Azerbaycan'ın ihtiyaçlarını da dikkate almıştır. Bu kapsamda; Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ortak ihtiyaçlarının müşterek tedariki dâhil her türlü iş birliğine gidilmesini öneriyoruz.

Azerbaycan'ı bölgedeki en önemli stratejik ortağımız olarak görmekteyiz. Bu kapsamda; son yıllarda ileri teknoloji özgün tasarım askerî savunma sistemleri üretmeye başlayan Türkiye ile dost ve kardeş Azerbaycan arasında, diğer alanlarda olduğu gibi savunma sanayi alanında da hem devlet düzeyinde hem de teknik düzeyde yakın bir iş birliği mevcuttur. Bununla birlikte, savunma sanayi alanında iki ülke savunma sanayi firmalarının, mevcut savunma kapasitelerinin artırılmasına yönelik olarak ihtiyaçların tedariki ve ortak üretim potansiyellerinin geliştirilmesi konusunda kat edecekleri epeyce bir yol olduğunu düşünüyorum.

Türkiye olarak, savunma sanayi alanında kurmaya çalıştığımız bu ilişkiyi sıradan bir ithalat-ihracat denkleminde değerlendirmememiz gerekir. Bu alanda stratejik bir iş birliğini gerçek anlamıyla tesis etmek, teknoloji transferine tamamen açık, üretim yeteneklerinin tümüyle paylaşıldığı bir modelin iki ülke arasında hayata geçirilmesi ile gerçekleşebilir. Bu hedef doğrultusunda ülkelerimiz arasında ortak ihtiyaçları tanımlayarak Taktik Saha Muhabere Sistemi (TASMUS) Projesi, Hava Kuvvetleri Komuta Kontrol Sistemi, Elektronik Harp Sistemi ve zırhlı araçlar gibi belirli projelere yoğunlaşıp, ürün geliştirme veya tedariki yoluna gitmeyi hedeflemeliyiz.

Azerbaycan ve Türkiye'nin, savunma sanayi ilişkilerini daha ileri bir seviyeye taşıması amacıyla geniş bir spektrumda projeler hayata geçirilebilir. Tersane ve gemi bakım-onarım alanından insansız hava araçlarına; bakım onarım kabiliyetlerinden optik/elektro-optik malzemelere kadar çok geniş bir alanda iş birliği imkânının bulunduğu kanaatindeyim.

Suriye ve Irak'ta her geçen gün güçlenmeye devam eden DEAŞ Türkiye sınırında tehlike oluşturabilir mi? DEAŞ terörünün sona erdirilmesine yönelik olarak sadece askerî operasyonlar yeterli midir?

Toplam 1295 km'lik bir sınırı paylaştığımız Suriye ve Irak'ta, başta DEAŞ olmak üzere radikal terör örgütlerinin yerleşmeleri ve melce bulmaları tabiatıyla ülkemizin ulusal güvenliğine yönelik açık ve doğrudan bir tehdit oluşturmaktadır. DEAŞ Türkiye tarafından bir terör örgütü olarak nitelendirilmektedir.

Bu tehdidin bertaraf edilmesi amacıyla tarafımızdan gereken tedbirler alınmakta ve bu doğrultuda hedef birliği içinde olduğumuz ülkelerle iş birliği yapılmaktadır. Bu çerçevede, ülkemiz uluslararası koalisyonun faaliyetlerini de desteklemekte ve katkılarda bulunmaktadır.

Uluslararası kamuoyu, DEAŞ terör örgütüyle mücadele konusunda kararlı bir dayanışma sergilemektedir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) bu kararlılığını 2170 ve 2178 sayılı Kararlarıyla ortaya koymuştur. DEAŞ'la mücadele adına ABD önderliğinde oluşturulan koalisyona dünyanın değişik coğrafyalarından hâlihazırda 60'tan fazla ülke ve uluslararası örgüt iştirak etmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 02 Ekim 2014 tarihinde onayladığı tezkere ile, Irak ve Suriye'deki tüm terörist örgütlerden ülkemize yönelebilecek saldırıların bertaraf edilmesi de dâhil olmak üzere, Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak, kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı güvenliğinin idame ettirilmesini sağlamak, kriz süresince ve sonrasında hasıl olabilecek gelişmeler istikametinde Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili biçimde korumak üzere hükümetimize gerekli hukuki yetkiyi vermiştir. DEAŞ tehdidi ile etkili bir şekilde mücadelenin, ülkemizin güvenliği için öncelikli bir görev olduğunu değerlendiriyoruz.

Öte yandan, DEAŞ'ın ortaya çıkması ve güçlenerek bugünkü duruma gelmesi, Suriye'de süregiden istikrarsızlığın ve rejimin başta verdiği desteğin bir sonucudur. DEAŞ'ı ortaya çıkaran ve güçlenmesine yardımcı olan koşullar ortadan kaldırılmadıkça DEAŞ'ın bertaraf edilmesi de mümkün olamaz. Dolayısıyla DEAŞ'la mücadelede Suriye'ye istikrar ve güvenliğin yeniden getirilmesi de önem taşımaktadır. Bu da ancak halkın meşru talepleri doğrultusunda, Cenevre Bildirisi temelinde gerçek bir siyasi dönüşümle sağlanabilir.

Dolayısıyla Suriye'ye istikrar getirecek bir siyasi dönüşüme yönelik müzakerelere girmesi için rejimin üzerinde gereken baskıyı hissetmesi önemlidir. Ancak bu şekilde Suriye'de istikrarın yeniden tesisine imkân sağlayacak bir sürecin önünün açılması ve DEAŞ'ın tam anlamıyla bertaraf edilmesi mümkün olabilir. Bu düşüncemiz tüm dost ve müttefik ülkelerle paylaşılmakta, uluslararası toplumun Suriye'deki çatışma ortamının sona erdirilmesi yolunda gerekli adımları atması yolunda çağrılarımız sürmektedir.

Bunun yanı sıra adli süreçler, istihbarat paylaşımı ve polis iş birliği de terörle mücadelede büyük önem taşımaktadır. Irak'ta görüldüğü üzere, terörle mücadelede elde edilen kazanımlar doğru, kapsayıcı ve adil politikalar ile desteklenmedikçe bu kazanımların etkili olması zordur.

Müslümanları hedef alan yasa tasarısı oylandı
Müslümanları hedef alan yasa tasarısı oylandı
Avrupa Parlamentosu Türkiye'ye desteğini açıkladı
Avrupa Parlamentosu Türkiye'ye desteğini açıkladı
Boris Johnson'ın corona virüs testi pozitif çıktı
Boris Johnson'ın corona virüs testi pozitif çıktı
Loading Bars
Son Haberler
Müslümanları hedef alan yasa tasarısı oylandı
Tüm Türkiye alınacak kararları bekliyor! Erdoğan açıklayacak
20. yüzyılın en kanlı faciası Hocalı Soykırımı'ndan 29 yıl geçiyor
Asker sayımız Ruslarla eşit olacak!
Berat Albayrak İstifa Etti
Gencehan Tunay - Azerbaycan yakaladığı bu tarihi fırsatı sonuna kadar kullanarak, amacını elde edebilecektir (ÖZEL)
İlham Aliyev'den son dakika açıklaması: Fuzuli kenti işgalden kurtarıldı
Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivilleri füzeyle vurduğu dehşet anları kamerada!
Ermenistan'da Rum korgeneral
Azerbaycan'daki Müslüman, Hrıstiyan ve Yahudi dini liderlerden Ermenistan'a tepki
Çin'in Şeffaflık Yoksunluğu Antisinopati Yaratıyor
Şenocak:Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in Türkiye’ye verdiği destek Türk Dünyasında güç birliği için örnek teşkil etmeli
Doğu Akdeniz’de: Güçlü Türkiye, Güçlü Azerbaycan
Muharrem İnce: Haklı mücadelede mi yoksa Cumhurbaşkanlığı adaylığını kazanılmış hakkı olarak gören bir siyasetçi mi?
İyi mi Böyle? : Türk Siyasi Yaşamından Son Esintiler
MİT’in İkinci “Kalesi” İstanbul’da Açıldı
ÇİN’İN SAĞLIK İPEK YOLU STRATEJİSİ, KOVİD-19 VE JACK MA VAKFI’NIN ROLÜ
Çoklu Baro Sistemi Nasıl Getirildi? -Baro Başkanları versus Metin Feyzioğlu-
Çoklu Baro Sistemi Nasıl Getirildi? : Ali Erbaş versus Ankara Barosu -I-
3 vekilin milletvekilliğinin düşürülmesi; olması gereken mi yoksa darbe mi?
Azerbaycan'la vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Bakan Karaismailoğlu: “Insan sağliği ön planda tutularak, gemilerde yolcu taşımacılığını başlatiyoruz”
THY uçaklarında ikram kapalı kutuda dağıtılacak
İktidarla Yolu Ayrılanlar: Gelecek Partisi
Renault duyurdu! 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Deva Partisi: İktidarla Yolları Ayrılanlar..
Fahrettin Altun: Türkiye barışın ve güvenliğin teminatı
Kazakistan’ın ‘giriş kapısına’ TAV imzası
150 bin kişiye bağışıklık testi
Kanada'da Kovid-19'a karşı yeni tedavi umudu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay corona virüs sonrası normale dönüş planını anlattı
Trump 1915 olayları için bu yıl da 'Büyük Felaket' dedi
Türkiye bu yalan ve iftira kampanyalarına prim vermeyecektir
İstanbul Türkiye’nin 'Vuhan'ı oldu!
THY duyurdu! Dev tahliye operasyonu başlıyor
Avrupa Parlamentosu Türkiye'ye desteğini açıkladı
Son söz Erdoğan'da! 23 Nisan’dan itibaren dört gün süreyle sokağa çıkma yasağı kararı alınacak mı?
Plazma tedavisi umut oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldovalı mevkidaşıyla görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'dan '23 Nisan' çağrısı
Son dakika! Bakan Akar duyurdu! Üretim başladı
Dışişleri: Yukarı Karabağ bölgesindeki gayrimeşru seçimleri tanımıyoruz
Boris Johnson'ın corona virüs testi pozitif çıktı
Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında 32 vatandaşımız virüsten hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni corona virüs kararı!
Türkiye'nin koronayla mücadelesinde sıcak gelişme!
Azerbaycan’da yeni petrol yatağı bulundu
İbrahim Kalın'dan Koronavirüs açıklaması
Ankara’ya inen uçaktakiler corona virüs karantinasına alındı!
Formula 1'de yeni sezon heyecanı başlıyor!
Çin’deki ölümcül salgında son rakamlar şaşırttı
KKTC Sağlık Bakanı açıkladı: Alman turistte corona virüs tespit edildi
Fuat Oktay'dan 'Milli ilaç' vurgusu
Bir İranlı general daha Suriye'de öldürüldü!
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'den Türkiye'ye destek
33 askerin şehit edilmesinin ardından İsrail'den flaş açıklama
Yunanistan'da mülteci paniği!
Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara dışındaki tüm programlarını iptal etti
THY, koronavirüs nedeniyle Nahçıvan uçuşlarını durdurdu
Corona virüs bir ülkeye daha sıçradı
Erdoğan'dan son dakika patriot açıklaması
Dışişleri'nden Hocalı mesajı
20. yüzyılın en kanlı faciası Hocalı Soykırımı'ndan 28 yıl geçiyor
Erdoğan: Rusya inkar ediyor! Koronavirüs için önemli açıklama
Ermenistan ordusu Azerbaycan askerini şehit etti
İki depremin vurduğu mahallede sağlam ev kalmadı
Koronavirüsle ilgili peş peşe kötü haberler
Dünya devlerini geride bırakan THY rekora uçacak!
Erdoğan'dan son dakika açıklaması: 'An meselesi!'
İstanbul'da sabaha karşı korkutan yangın!
Türkiye'den Yunan'a sert tepki: Batı Trakya Türk'tür Türk kalacak
Gül:Tercihim parlamenter sistemden yana
Serdar Ünsal, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’a gereken cevabı vermiştir
Türkiye'nin yüzde 52,4'ü mutlu, yüzde 70'i umutlu
Çanakkale Boğazın'da korkutan görüntü! Ne olduğu daha bilinmiyor
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 8 bin 844 sözleşmeli personeli alıyoruz
14 günlük karantina sona erdi! Sonuçlarında da virüs çıkmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan :Türkiye - Pakistan arasında hakiki bir kardeşlik vardır
Koronavirüs dünyayı sarsıyor
Tüpraş 2019'da 236 milyon dolar yatırım, 29.2 milyon ton satış yaptı
Markette kalp krizi geçiren AK Partili Başkan hayatını kaybetti
'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş için tarihi adım
Zorlu Enerji Kazakistan'a şube açıyor
Dolar kritik seviyenin üzerinde
İstanbul'da dev operasyon: 44 gözaltı
SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov: 2019 bizim için yatırımlarımızın sonuçlarını almaya başladığımız bir yıl olarak özel bir öneme sahip (ÖZEL)
“Kapan-5 Gabar Operasyonu” Başlatıldı
Türkiye'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a çok sert tepki
35 Türk ve 10 Azerbaycan vatandaşı, Çin'den 'Koca Yusuf'la tahliye edilecek
METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET A.Ş açık ihale usulü ile ihale edilecektir
Akdeniz'de en büyüğü 5.4 olmak üzere 11 deprem meydana geldi
Türkiye de alarmda! Koronavirüs ile ilgili korkutan gelişme
Cumhurbaşkanı Aliyev'den, Erdoğan'a başsağlığı mesajı
Diyarbakır belediyesi mali hizmetler müdürlüğü akaryakıt satın alacaktır
Cumhurbaşkanlığı'ndan deprem açıklaması: Yaralar en kısa zamanda sarılacak
THY, Elazığ ve Malatya biletlerini ücretsiz değiştirecek
Ermenistan Azerbaycan cephe hattında ateşkesi ihlal etti
İstanbul'da 6 teknede yangın
Elazığ’da 6,8 büyüklüğünde deprem! AFAD: 20 kişi hayatını kaybetti
Zehra Zümrüt Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının ödeneceğini duyurdu
Tüm haberler