Necdet Ünüvar : İnsanlığın Kanayan Yarası–Hocalı

Necdet Ünüvar : İnsanlığın Kanayan Yarası–Hocalı

Adana Milletvekili, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, Hocalı Katlia'mı ile ilgili mesaj yayımladı:

Türkiye ve Azerbaycan halklarının geçmişi Oğuz Türkleri'nde kesişmektedir. Gerek bu ortak payda gerekse yüzyıllardır süregelen karşılıklı kardeşlik temeline dayanan ilişkilerin bir yansıması olarak bu iki büyük Türk Devleti, Dünya'ya "tek millet, iki devlet" sloganıyla ortak bir pencereden bakmaktadırlar.

Özellikle yakın tarihe baktığımızda iki devlet arasında başta askeri, ekonomik, siyasal ve kültürel alanlar olmak üzere birçok alanda yardımlaşma ve dayanışma örnekleri görmekteyiz.

Yakın tarihimize baktığımızda birlikte çok güzel işlere imza atmanın mutluluğunu yaşarken bir yanda da çok büyük acılara şahit olmanın acısını birlikte hissetmekteyiz. Hocalı kasabasında 26 Şubat 1992 yılında yapılan katliam bunlardan en önemlisidir. Ermenilerin insanlık dışı bir acımasızlıkla Azerbaycanlıları çeşitli işkence yöntemleri kullandıktan sonra katlettiklerini maalesef ki öğrenmiş olduk. Ermeniler o gün, Azerbaycanlı kardeşlerimizin gözlerini oyarak, kafatası derilerini yüzerek, vücutlarının farklı uzuvlarını ve organlarını keserek öldürmüşlerdir. Küçük çocukların gözleri oyulmuş, hamile kadınların karınları yırtılmış ve insanlar diri diri toprağa gömülmüşlerdir. Hatta birçoğunun cesetleri yakılmıştır.

Ermeniler 26 Şubat 1992 tarihinde insanlıktan nasibini almamış bir şekilde masum halkı katletmiştir. Peki neden Hocalı kasabasında böyle bir katliam yaptılar?

Hocalı'da Katliam...

Yukarı Karabağ bölgesinin en önemli tepelerinden birisinde olan Hocalı kasabası Karabağ'daki tek havaalanına sahip olması ve demiryolunun buradan geçmesinden dolayı Ermenistan Kuvvetleri için stratejik askeri bir hedef niteliğindeydi. Hocalı coğrafi olarak da Karabağ dağ silsilesinde Ağdam-Şuşa, Eskeran-Hankendi yollarının üzerinde, Hankendi'nin 10 km güneydoğusunda yer almaktaydı. Hocalı'nın coğrafi ve stratejik konumu Ermeni silahlı birliklerinin buraya saldırması için oldukça uygun bir bölge idi.

1991 yılında Azerbaycan Parlamentosu'nun halktan gelen baskılar karşısında Dağlık Karabağ'ın özerk bölge statüsünü ilga etmesine, Dağlık Karabağ Parlamentosu bir referandum düzenleyerek cevap vermiştir. Çoğunluğu Ermenilerin oluşturduğu bölgede, referandum sonucunda Dağlık Karabağ Parlamentosu bağımsızlığını ilan etmiş, 1992'de Sovyet birlikleri de bölgeden çekilmiştir.

Hocalı 1991 yılının Ekim ayından itibaren ablukaya alınmıştır. Ekim'in 30'unda kara yoluyla ulaşım kapanmış ve tek ulaşım vasıtası helikopter kalmıştı. Hocalı'ya son helikopter 1992 yılı Ocak ayının 28'inde gitmişti. Şuşa şehrinin semalarında sivil helikopterin vurulmasından ve bunun sonucunda 40 kişinin ölümünden sonra bu ulaşım da kesilmişti. Ocak ayının 2'sinden itibaren şehre elektrik verilmemişti. Şubatın ikinci yarısından itibaren Hocalı, Ermeni silahlı birliklerinin ablukasına alınmış ve her gün toplarla, ağır makineli silahlarla bombalanmıştır.

936 km2'lik alana sahip ve 2.605 aileden ibaret 11.356 kişinin yaşadığı Hocalı kasabası 26 Şubat 1992 tarihinde yüzyılın en acımasız katliamına maruz kalmış ve kasaba tamamıyla yok edilmiştir. Hocalı bu katliamın yaşandığı sırada Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin koruması altında değildi ve Sovyet lideri Mihail Gorbaçov'un 25 Temmuz 1990 tarihli kararıyla Azerbaycan'ın bütün bölgelerinde olduğu gibi, Dağlık Karabağ'da sivil halkın elindeki av silahları dâhil olmak üzere tüm silahlar Rus askerleri tarafından toplandığından tamamen savunmasız bir durumdaydı. Tüm bu gelişmeler Hocalı'yı Ermeni silahlı birliklerinin saldırısına müsait duruma getirmişti. Hocalı da dağınık halde elinde hafif silahlar bulunan 150 kişi bulunmaktaydı. Azerbaycan silahlı kuvvetleri Hocalı halkına yardım edemedi, hatta uzun süre cesetlerin alınması bile mümkün olmadı..

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri köyü üç yönden kuşatmış, helikopter ve ağır silahların yardımı ile önce köyü bombalamış ve ardından da köye girerek katliam yapmıştır. Ermeniler bu köyü işgal ederek bütün bölge halkına bir mesaj vermek istemekteydiler. Nitekim Azerbaycan Türkleri için ağır bir mesaj vermiş oldular. Hocalı işgal edilerek ve neredeyse tamamen yok edilerek bölgedeki çözülme hızlandırılmış oldu. Ermeniler bu hamleyle aynı zamanda önemli bir stratejik mekânı da işgal ederek askeri açıdan önemli bir başarı elde etmiştir. Ancak insanlık adına tarihin en acımasız katliamı gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan Ermeniler için bu katliam kendilerinin iddia ettiği 1915 yılında yaşananların bir intikamı niteliği de taşımaktaydı.

Hocalı'da Neler Yaşandı?

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri 1992 yılının 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gecesinde bölgedeki 366. Alayın da desteği ile önce giriş ve çıkışını kapadığı Hocalı köyünde sivil, kadın, çocuk, yaşlı ayırımı yapmadan resmi rakamlara göre 613 kişiyi katletmişlerdir. Katledilenlerin 83'ü çocuk, 106'sı kadın ve 70'ten fazlası ise yaşlıydı. Normalde en şiddetli savaşlarda dahi savaş dışında tutulan, dokunulmayan bu kesime Ermeniler yaşlı, kadın ve çocuk demeden acımasız işkenceler yaparak katletmiştir. Bu katliamdan toplam 487 kişi ağır yaralı olarak kurtulmuştur. 1275 kişi ise rehin alınmış ve 150 kişi ise kaybolmuştur. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde cesetlerin birçoğunun yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, kulakları, burunları ve kafaları ile vücutlarının çeşitli uzuvlarının kesildiği görülmüştür. Aynı vahşetten hamile kadınlar ve çocuklar bile nasibini almıştır.

Dünya Hocalı'ya Neden Sessiz?

Karabağ Bölgesi uzun yıllar boyunca farklı Türk toplulukları ve devletlerinin egemenliği altında bulunmuş, 1 Şubat 1828 tarihli Türkmençay Antlaşması ile Rus hâkimiyetine girmiştir. Rus Çarı I. Nikola bölgede yeni bir idari yapı oluşturmak isteği ile 21 Mart 1828 tarihinde Erivan, Nahçıvan, Ordubad bölgelerini Karabağ ile birleştirmiştir. Bu yeni idari yapıya ―Armanskaya Oblast (Ermeni Vilayeti) ismi verilmiştir. Çarlık Rusyası'nın bölge üzerinde askeri stratejik amaçları bulunmaktaydı. Bu amaçları doğrultusunda bu bölgede bir Ermeni devleti kurmak istiyordu. Zira bölge, Müslüman devletlerle çevriliydi ve oluşturulacak bir Hıristiyan devlet, Rusya'nın Akdeniz ve Orta Doğu'ya ulaşabilmesini kolaylaştıracaktı. Bunun yanında Türkiye ile Azerbaycan Türkleri ve diğer Orta Asya Türkleri arasında tampon bir bölge oluşturabilecekti. Bahsi geçen bölge, demografik özellikleri bakımından Rusya'nın bilinçli politikasıyla belirgin bir değişikliğe uğratılmıştır. Rusya, işgal dönemlerinden itibaren bölgedeki Türkleri çeşitli bahane, zorlama ve zulümlerle uzaklaştırırken, diğer taraftan İran ve Türkiye'den bölgeye Ermenileri göç ettirerek, bölgede Ermeni çoğunluğu sağlanmaya çalışmıştır. Çar Hükümeti bu siyaseti ile kendilerine sadık Hıristiyan bir unsur olarak Ermenileri kullanabileceğini hesaplamıştı. 1832 yılına gelindiğinde yaşanan göçler sonucu Ermeni nüfusu Müslüman nüfusa neredeyse eşit konuma gelmiş, bu tarihten yaklaşık 30-40 yıl sonra da çoğunluğu oluşturmuştur. 1992 yılına gelindiğinde ise bölgede tek bir Türk dahi bırakılmamıştır. Kafkasya'da kurulan bu güçlü Rus hâkimiyeti, Bolşevik İhtilalı ile sarsılmış, meydana gelen otorite boşluğu ile Azerbaycan ve Ermenistan bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Karabağ ise Azerbaycan'ın özerk bir bölgesi olarak uluslararası alanda kabul görmüştür. 1920 yılında bu iki ülke Sovyet egemenliği altına girmiş, Karabağ yine Azerbaycan toprağı sayılmıştır. Karabağ'ın Ermenistan toprağı olduğunu savunan Ermeniler, Sovyet Rusya'nın bu kararı sonrası tepkilerini isyanlar çıkartarak göstermişlerdir. İsyanların artması sonucu Rusya'nın kararıyla 7 Temmuz 1923 tarihinde Azerbaycan dâhilinde Dağlık (Yukarı) Karabağ Özerk Bölgesi kurulmuştur. Bu karar iki ülke arasındaki gerginliği bitirmemiş, sadece ertelemiştir. Sovyetler Birliği'nde Gorbaçov döneminde başlayan reform hareketleri, Karabağ Ermenilerinin de 1987-88 yıllarından itibaren kendi kaderini tayin hakkına dayanarak Azerbaycan'dan ayrılma talebinde bulunmalarına yol açmıştır.

Çarlık Rusya'nın Müslüman Türk halkın yerine Ermeni halkını Karabağ bölgesine yerleştirmesindeki amaç bu bölgede Türk birliğini ortadan kaldırmak, Karabağ coğrafyasında istikrarlı bir Türk Devleti yerine sadık bir ermeni devleti kurarak sıcak denizlere açılma ve bölgedeki zengin yer altı kaynaklarının hâkimiyetini ele geçirmektir.

Hocalı'da yer alan havaalanının ve demiryolunun ele geçirilmesi ile ermeniler Karabağ'da yaşayan halkın dünya ile olan bütün ulaşımını ele geçirmiş, kendilerine gelecek yardımların da önüne geçmişlerdir. Böyle bir stratejik öneme haiz Hocalı Kasabasında insanları acımasızca katlederek veya zorla göç ettirerek kurmayı amaçladıkları devlet için oldukça önemli bir adım atmışlardır.

Karabağ bölgesinde kurulacak bir Ermeni Devleti Azerbaycan ile Türkiye arasındaki bağı koparacak ve iki ülkenin yabancılaşmasına sebep olacaktı.

Hocalı'nın gündemde olması, daha önemlisi #HocalıyaAdalet 'in tecelli etmesi sadece geçmişteki acıların depreşmesi değil, gelecekte yaşanabilecek benzeri katliamların önlenmesi adına önemlidir.

Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR
Adana Milletvekili
Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı

Çoklu Baro Sistemi Nasıl Getirildi? -Baro Başkanları versus Metin Feyzioğlu-
Çoklu Baro Sistemi Nasıl Getirildi? -Baro Başkanları versus Metin Feyzioğlu-
Yeni İpek Yolu ve Alternatif Dünya Düzeni
Yeni İpek Yolu ve Alternatif Dünya Düzeni
Yeni İpek Yolu Ticaret Sistemi G20’den Daha Rasyoneldir
Yeni İpek Yolu Ticaret Sistemi G20’den Daha Rasyoneldir
Loading Bars
Son Haberler
20. yüzyılın en kanlı faciası Hocalı Soykırımı'ndan 29 yıl geçiyor
Asker sayımız Ruslarla eşit olacak!
Berat Albayrak İstifa Etti
Gencehan Tunay - Azerbaycan yakaladığı bu tarihi fırsatı sonuna kadar kullanarak, amacını elde edebilecektir (ÖZEL)
İlham Aliyev'den son dakika açıklaması: Fuzuli kenti işgalden kurtarıldı
Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivilleri füzeyle vurduğu dehşet anları kamerada!
Ermenistan'da Rum korgeneral
Azerbaycan'daki Müslüman, Hrıstiyan ve Yahudi dini liderlerden Ermenistan'a tepki
Çin'in Şeffaflık Yoksunluğu Antisinopati Yaratıyor
Şenocak:Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in Türkiye’ye verdiği destek Türk Dünyasında güç birliği için örnek teşkil etmeli
Doğu Akdeniz’de: Güçlü Türkiye, Güçlü Azerbaycan
Muharrem İnce: Haklı mücadelede mi yoksa Cumhurbaşkanlığı adaylığını kazanılmış hakkı olarak gören bir siyasetçi mi?
İyi mi Böyle? : Türk Siyasi Yaşamından Son Esintiler
MİT’in İkinci “Kalesi” İstanbul’da Açıldı
ÇİN’İN SAĞLIK İPEK YOLU STRATEJİSİ, KOVİD-19 VE JACK MA VAKFI’NIN ROLÜ
Çoklu Baro Sistemi Nasıl Getirildi? -Baro Başkanları versus Metin Feyzioğlu-
Çoklu Baro Sistemi Nasıl Getirildi? : Ali Erbaş versus Ankara Barosu -I-
3 vekilin milletvekilliğinin düşürülmesi; olması gereken mi yoksa darbe mi?
Azerbaycan'la vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Bakan Karaismailoğlu: “Insan sağliği ön planda tutularak, gemilerde yolcu taşımacılığını başlatiyoruz”
THY uçaklarında ikram kapalı kutuda dağıtılacak
İktidarla Yolu Ayrılanlar: Gelecek Partisi
Renault duyurdu! 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Deva Partisi: İktidarla Yolları Ayrılanlar..
Fahrettin Altun: Türkiye barışın ve güvenliğin teminatı
Kazakistan’ın ‘giriş kapısına’ TAV imzası
150 bin kişiye bağışıklık testi
Kanada'da Kovid-19'a karşı yeni tedavi umudu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay corona virüs sonrası normale dönüş planını anlattı
Trump 1915 olayları için bu yıl da 'Büyük Felaket' dedi
Türkiye bu yalan ve iftira kampanyalarına prim vermeyecektir
İstanbul Türkiye’nin 'Vuhan'ı oldu!
THY duyurdu! Dev tahliye operasyonu başlıyor
Avrupa Parlamentosu Türkiye'ye desteğini açıkladı
Son söz Erdoğan'da! 23 Nisan’dan itibaren dört gün süreyle sokağa çıkma yasağı kararı alınacak mı?
Plazma tedavisi umut oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldovalı mevkidaşıyla görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'dan '23 Nisan' çağrısı
Son dakika! Bakan Akar duyurdu! Üretim başladı
Dışişleri: Yukarı Karabağ bölgesindeki gayrimeşru seçimleri tanımıyoruz
Boris Johnson'ın corona virüs testi pozitif çıktı
Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında 32 vatandaşımız virüsten hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni corona virüs kararı!
Türkiye'nin koronayla mücadelesinde sıcak gelişme!
Azerbaycan’da yeni petrol yatağı bulundu
İbrahim Kalın'dan Koronavirüs açıklaması
Ankara’ya inen uçaktakiler corona virüs karantinasına alındı!
Formula 1'de yeni sezon heyecanı başlıyor!
Çin’deki ölümcül salgında son rakamlar şaşırttı
KKTC Sağlık Bakanı açıkladı: Alman turistte corona virüs tespit edildi
Fuat Oktay'dan 'Milli ilaç' vurgusu
Bir İranlı general daha Suriye'de öldürüldü!
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'den Türkiye'ye destek
33 askerin şehit edilmesinin ardından İsrail'den flaş açıklama
Yunanistan'da mülteci paniği!
Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara dışındaki tüm programlarını iptal etti
THY, koronavirüs nedeniyle Nahçıvan uçuşlarını durdurdu
Corona virüs bir ülkeye daha sıçradı
Erdoğan'dan son dakika patriot açıklaması
Dışişleri'nden Hocalı mesajı
20. yüzyılın en kanlı faciası Hocalı Soykırımı'ndan 28 yıl geçiyor
Erdoğan: Rusya inkar ediyor! Koronavirüs için önemli açıklama
Ermenistan ordusu Azerbaycan askerini şehit etti
İki depremin vurduğu mahallede sağlam ev kalmadı
Koronavirüsle ilgili peş peşe kötü haberler
Dünya devlerini geride bırakan THY rekora uçacak!
Erdoğan'dan son dakika açıklaması: 'An meselesi!'
İstanbul'da sabaha karşı korkutan yangın!
Türkiye'den Yunan'a sert tepki: Batı Trakya Türk'tür Türk kalacak
Gül:Tercihim parlamenter sistemden yana
Serdar Ünsal, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’a gereken cevabı vermiştir
Türkiye'nin yüzde 52,4'ü mutlu, yüzde 70'i umutlu
Çanakkale Boğazın'da korkutan görüntü! Ne olduğu daha bilinmiyor
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 8 bin 844 sözleşmeli personeli alıyoruz
14 günlük karantina sona erdi! Sonuçlarında da virüs çıkmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan :Türkiye - Pakistan arasında hakiki bir kardeşlik vardır
Koronavirüs dünyayı sarsıyor
Tüpraş 2019'da 236 milyon dolar yatırım, 29.2 milyon ton satış yaptı
Markette kalp krizi geçiren AK Partili Başkan hayatını kaybetti
'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş için tarihi adım
Zorlu Enerji Kazakistan'a şube açıyor
Dolar kritik seviyenin üzerinde
İstanbul'da dev operasyon: 44 gözaltı
SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov: 2019 bizim için yatırımlarımızın sonuçlarını almaya başladığımız bir yıl olarak özel bir öneme sahip (ÖZEL)
“Kapan-5 Gabar Operasyonu” Başlatıldı
Türkiye'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a çok sert tepki
35 Türk ve 10 Azerbaycan vatandaşı, Çin'den 'Koca Yusuf'la tahliye edilecek
METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET A.Ş açık ihale usulü ile ihale edilecektir
Akdeniz'de en büyüğü 5.4 olmak üzere 11 deprem meydana geldi
Türkiye de alarmda! Koronavirüs ile ilgili korkutan gelişme
Cumhurbaşkanı Aliyev'den, Erdoğan'a başsağlığı mesajı
Diyarbakır belediyesi mali hizmetler müdürlüğü akaryakıt satın alacaktır
Cumhurbaşkanlığı'ndan deprem açıklaması: Yaralar en kısa zamanda sarılacak
THY, Elazığ ve Malatya biletlerini ücretsiz değiştirecek
Ermenistan Azerbaycan cephe hattında ateşkesi ihlal etti
İstanbul'da 6 teknede yangın
Elazığ’da 6,8 büyüklüğünde deprem! AFAD: 20 kişi hayatını kaybetti
Zehra Zümrüt Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının ödeneceğini duyurdu
Ankara'da peş peşe depremler.. 4.5 ve 3.8'in ardından 3.6'lık deprem
Türkiye'den Yunanistan'a sert mesaj: Bu bir tehdit değil ama...
Tüm haberler