Bakan Faruk Özlü : Ülke olarak Ar-Ge ve inovasyon ekosistemimizi güçlendiren politikalar izliyoruz (ÖZEL)

Bakan Faruk Özlü : Ülke olarak Ar-Ge ve inovasyon ekosistemimizi güçlendiren politikalar izliyoruz (ÖZEL)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Trend Haber Ajansı’nın sorularına ilişkin olarak Trend Haber Ajansı için özel makale kaleme aldı.

İşte bakan Faruk Özülü’nün Trend Haber Ajansı için yazdığı özel makale.

Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini destekleyerek teknoloji geliştirmeye yönelik politikalarla sanayisini destekleyen ülkeler dünya rekabet sıralamasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu nedenle, uluslararası rekabet gücümüzü kalıcı olarak artırmamız için teknoloji kullanan veya transfer eden ülke olmanın ötesine geçerek, güçlü bir Ar-Ge ve yenilik ekosistemi ile teknoloji üreten ülke olmamız gerekir.

Nitekim, uluslararası rekabet unsurlarının tarihsel gelişim sürecine bakıldığında, 1960’ların sonlarına kadar olan dönemde yaşanan yoğun rekabetin temelinde üretim üstünlüğünün olduğu görülmektedir. 1970’li yılların sonlarına doğru teknolojinin etkisinin giderek artmaya başlamasıyla, üretim girdileri ucuz olarak sağlanmış ve düşük maliyetli rekabet dönemi başlamıştır. 1980’li yıllarda tüketici ihtiyaçlarının değişim göstermeye başlaması ve sadece ihtiyaçlarını karşılayan değil beklentilerine de hitap eden ürünleri talep etmeleri, kalite odaklı rekabeti ortaya çıkarmıştır. 1990’lı yıllarda ise arzın talebi aşması, ürün çeşitliliğini artırarak ürünlerin pazara girişini hızlandırmış ve rekabet ölçütü hız ve esneklik olmuştur. 2000’li yılların başından itibaren rekabetçi ortamda başarılı olabilmek için yenilik ön plana çıkmıştır. Günümüzde ise artık akıllı robotlar, büyük veri, nesnelerin interneti, 3D baskı, bulut gibi dijital teknolojiler ile tetiklenen 4. Sanayi Devrimi’nden söz edilmektedir.

Teknoloji ve yenilikte yaşanan tüm bu gelişmelerin yakından takip edilerek ülkemizin küresel rekabette üst sıralarda yer almasının sağlanması amacıyla Ulusal Yenilik Sistemi 2023 yılı hedefleri Ar-Ge harcamalarının GSYH içerisindeki payının %3’e çıkarılması; Özel sektör Ar-Ge harcamalarının GSYH içerisindeki payının %2’ye çıkarılması; Tam Zamanlı Eşdeğer araştırmacı sayısının 300.000’e ulaşması; Özel sektör Tam Zamanlı Eşdeğer araştırmacı sayısının 180.000’e ulaşması olarak belirlenmiştir.

Ülke olarak bilim ve teknolojide hızlı bir şekilde ilerlememiz ve bunu kalıcı hale getirmemiz için öncelikli olarak Ar-Ge ve yenilik kültürünü ve beraberinde Ar-Ge ve yenilik ekosistemini güçlendirmemiz gerekmektedir. Buradan hareketle, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarımız olan TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemek için çeşitli destek ve teşvik programları yürütülmektedir. Bu kapsamda, üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsal ara yüzleri olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) oluşturulmaktadır. Bugün itibarı ile kurulan 69 TGB’den 55’i faaliyet göstermektedir. TGB’lerde 40 bini aşkın Ar-Ge personeli istihdam edilmektedir. Ar-Ge faaliyetlerini güçlü kurumsal yapılar haline getirmek üzere Ar-Ge Merkezleri Teşvik Programı oluşturulmuştur. Bugüne kadar onaylanan 730 (1 aralık 2017 itibariyle) Ar-Ge Merkezi’nde 30 bini aşkın Ar-Ge personeli ile Ar-Ge projeleri yürütülmektedir.

Bununla birlikte, Bakanlığımız ilgili kuruluşu olan TÜBİTAK tarafından ülkemizde Ar-Ge proje kültürünü artırmaya ve üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmeye yönelik olarak, Sanayi Tezleri Programı (San-Tez), 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı ve 1503 Proje Pazarları gibi destek programları ile Ar-Ge sonucu ortaya çıkan teknolojik ürünlerin seri üretimine yönelik olarak Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı yürütülmektedir.

Ayrıca, sanayimizin küresel ortamda sürdürülebilir rekabetçiliği arttırılmış, verimliliği yüksek, nitelikli iş gücünün istihdam edildiği akıllı üretim sistemlerine geçişi ve teknolojik dönüşümü için ihtiyaç duyulacak politika, strateji, eylem planları ve süreçlerinin belirlenmesi, uygulama mekanizmalarının geliştirilmesi, uygulanması, sonuçlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi, ulusal ve uluslararası gelişmelerin izlenmesi, değerlendirilmesi, araştırma ve analizlerin yapılması/yaptırılması, ulusal ve uluslararası projelerin yürütülmesi, kamu, sanayi, üniversiteler, araştırma kurumları ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinin sağlanması amacıyla “Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu” kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır.

Diğer taraftan Ülkemizde Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği'nde paydaşlar arasındaki sinerjiyi artırmak, ulusal yenilik ekosisteminde bu işbirliğini geliştirmek, sanayimizi rekabet gücü ve katma değeri yüksek, yenilikçi ürünler üretebilen yüksek teknoloji ağırlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak amacıyla Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı oluşturulmuştur. 2015-2018 yıllarını kapsayan söz konusu Strateji Belgesi kapsamında temel olarak aşağıdaki 5 hedef çerçevesinde belirlenen eylemler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Türk Patent ve Marka Kurumu, Kalkınma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK tarafından yürütülmektedir.

Türkiye Kamu-üniversite-sanayi işbirliği stratejisi ve eylem planı 2015-2018 hedefleri

1- İşbirliğinde Kurumsal Yapılanma, İletişim ve Algıyı Oluşturmak

2- Hukuki Düzenlemeleri Yapmak

3- Finansal Kaynaklar ve Destek Mekanizmaları Geliştirmek

4- Küsi Paydaşlarının İdari ve Teknik Altyapısını Geliştirmek

5- Nitelikli İnsan Kaynağını Geliştirmek

6- Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını Korumak ve Ticarileştirme Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Stratejisi ve Eylem Planı 2015-2018 Hedefleri

Bu çerçevede, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesini arttırarak ülke ekonomisinin gelişmesinde önemli bir yeri bulunan Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği’ni güçlendirmek ve yaygınlaştırmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sanayi kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve yönlendirme faaliyetleri yürütmek amacıyla 81 ilimizi temsil eden ve 96 öğretim üyesinin yer aldığı KÜSİ Çalışma Grubu oluşturulmuştur. KÜSİ Çalışma Grubu sanayimizin Ar-Ge ve yenilik kültürünün arttırılması ve üniversitelerimiz ile ortak Ar-Ge ve yenilik projeleri geliştirmelerini yönlendirmek amacıyla, bugüne kadar 1.960 firmamızı ziyaret ederek bilgilendirme faaliyetleri yürütmüştür.

Ayrıca, KÜSİ faaliyetlerinin sahiplenilmesinin ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla 81 ilimizde, KÜSİ Çalışma Grubu üyesi ile birlikte kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, Kalkınma Ajansları, OSB’ler, TGB’ler ve STK’lardan temsilcilerin yer aldığı KÜSİ İl Planlama ve Geliştirme Kurulları oluşturulmuştur. İllerdeki KÜSİ faaliyetlerini değerlendirmek üzere 6 aylık dönemler halinde toplanan Kurul bugüne kadar 329 toplantı gerçekleştirmiştir.

KÜSİ Çalışma Grubu ile İl Planlama ve Geliştirme Kurullarının performanslarını ve yürütülen çalışmaların Ar-Ge ve yenilik ekosistemine katkısını değerlendirmek üzere etki analizi çalışmalarına da başlanmıştır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen tüm bu faaliyetler ve destek programları ile ülkemizde Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin gelişmeye başladığı gözlenmektedir. Bu doğrultudaki çalışmalara önümüzdeki dönemde de devam edilecektir.

Ar-Ge, Teknoloji ve Yenilik Ekosistemine Yeni Yaklaşım

Ülkemiz genelinde araştırma ve geliştirmeye verilen önem neticesinde; 2004-2015 yılları içerisinde Ar-Ge harcamaları üç katına çıkarak yaklaşık 21 milyar TL’ye ulaşmış ve Ar-Ge harcamalarının GSYİH içerisindeki oranı kritik eşik olan %1’i aşmıştır. Ayrıca, Tam Zaman Eşdeğer (TZE) araştırmacı sayısı 122.000’i aşmıştır.

2004 yılında Ar-Ge harcaması içerisinde %24’lük bir paya sahip olan özel sektörün payı ise iki kat artarak 2015 yılında %50’ye çıkmıştır.

Diğer taraftan yüksek teknolojili sektörlerdeki ihracatımızın toplam ihracatımıza oranının ise yaklaşık %2 civarında olduğu ve bu oranın orta-düşük gelir grubundaki ülkelerdeki orandan daha düşük olduğu da görülmektedir.

Bu çerçevede, teknoloji yönetiminde yapısal bir dönüşüm öngörülerek, yeni bir anlayışla ve yeni bir stratejiyle, ülkemizin teknoloji üretme kapasitesinin arttırılması ve cari açığı azaltmak için mevcut sistemin yeniden yapılandırılması çalışmaları başlatılmıştır. Öngörülen yeni yapıda bilim, teknoloji ve sanayi politikası arasında bir bağ kurularak, sanayimize teknoloji enjekte etmek, bilimden teknolojiye, teknolojiden sanayiye girdi sağlamak ve teknoloji açığımızı kapatmak suretiyle cari açığımıza da kapatmayı hedeflemekteyiz.

Bilimde, teknolojide, sanayide takip edilecek politikaların, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de siyasi irade tarafından belirlenmesi gerektiğinden hareketle, politika belirleyici yapı olarak Bilim Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu’nun oluşturulması planlanmakta, TÜBİTAK teknoloji odaklı projelerin yürütücüsü olarak konumlandırılıp, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin icra edildiği araştırma merkezleri ve enstitülerin TÜBİTAK bünyesinden çıkarılarak daha etkin bir yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir. Böylelikle teknoloji yönetiminde politika yapma, kaynak sağlama ve uygulama görevlerini icra eden yapıların birbirinden ayrılması ve dünyadaki benzer yapılar ile eşdeğer bir sisteme geçilmesi öngörülmektedir.

Ayrıca, mevcut sistemde farklı kurumlar tarafından yapılan Ar-Ge harcamalarına ilişkin bütçenin bir yerde toplanması ve söz konusu kaynağın ülkenin stratejik hedefleri doğrultusunda harcanarak etki analizinin yapılması amacıyla Ar-Ge ve Teknoloji Özel Hesabı kurulacaktır. Böylece araştırma, geliştirme, teknoloji ve yenilik değer zincirinde politika belirlemede, temel ve uygulamalı araştırmada, ürün geliştirme ve ticarileştirmede bütün paydaşların rolleri net bir hale getirilmektedir.

Tasarlanan yeni yapı ile teknolojiyi takip eden değil, teknolojiyi üreten bir ülke olarak, ülkemizin bilim merkezi, teknoloji üssü ve ileri sanayi ülkesi olması yolunda önemli bir adım atılmış olacaktır. Bu çerçevede, araştırma, geliştirme, teknoloji ve yenilik politikalarının belirlenmesi, araştırma, geliştirme ve teknolojiye yönelik kaynakların tek elden yönetimi ve TÜBİTAK’ın program yönetimine geçişine dayalı bir sistem kurularak, sonuç odaklı ve performansa dayalı bir izleme ve değerlendirme ile araştırma, geliştirme, teknoloji ve yenilik ekosisteminin etkinliği sağlanacaktır. Böylelikle, Ar-Ge harcamalarının GSYİH içerisindeki payının %3’e çıkarılması; özel sektör Ar-Ge harcaması payının 2/3 oranına yükseltilmesi; ihracatımızın içinde halen yaklaşık %2 civarında olan yüksek teknolojili ürünlerin payının AB üyesi ülkelerin ortalaması olan %20’lere ulaştırılması hedeflenmektedir.

Haberlerimize Google News'de abone olun! Abone ol
Afganistan’daki son Yahudi İstanbul’da
Afganistan’daki son Yahudi İstanbul’da
Türk Konseyi "Afganistan" gündemiyle olağanüstü toplanıyor
Türk Konseyi "Afganistan" gündemiyle olağanüstü toplanıyor
150 bin kişiye bağışıklık testi
150 bin kişiye bağışıklık testi
Loading Bars
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yatırım yapan kazanmaya devam edecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçiye Kavala tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse görevini yapanların kılına dokunamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İletişim meselesini başkalarına havale edemeyiz
İletişim Başkanı Altun: Karşımızda bir yalan endüstrisi var
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Milli Görüş Sempozyumu'nda konuştu
Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Afrika ile ticaret hacim 25 milyar doları aştı: El ele kalkınma modeli
Soros ne ise Kavala odur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAYKAR tesislerine taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 1. Su Şurası'nda konuştu: Artık zorunluluk haline geldi ;
7 kritik anlaşma
TRT World Forum 2021’de dünyanın yeni güç haritası masaya yatırıldı
TRT World Forum 2021 “Türkiye’de üretilen içerik dünyaya yayılıyor”
Fuat Oktay: Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz
Bakan Çavuşoğlu Güney Kore'ye gidiyor
Son dakika! Ankara'da Maden Tetkik ve Arama (MTA) Yerleşkesinde korkutan patlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika'da FETÖ mesajı: Beladan bu ülkelerin de kurtulmasını istiyoruz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Küresel sorunlar, küresel çözümler gerektiriyor
Afganistan’daki son Yahudi İstanbul’da
Altun: Krizlere karşı iş birliğinde Türkiye örnek teşkil etmeyi amaçlıyor
Albayrak Grubu'nun sağladığı teşviklerden üreticiler memnun: Hedef 550 bin ton pancardan 82 bin ton şeker üretimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya reform çağrısı
Bakan Muş 'Cumhuriyet tarihinde ilk' diyerek duyurdu: Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı
AK Parti'den büyükelçilerin 'Osman Kavala' çağrısına tepki: Yanlış beyanatları en güçlü şekilde reddediyoruz
Erdoğan’dan sömürge düzenine tepki: Korktukça zulüm Afrika’yı sarar
Afrika’yla daha fazla ticaret
Aliya İzzetbegoviç savaşta, siyasette, hayatın her alanında ve en zor şartlarda dahi insan olmanın,vicdanın ve ahlakın timsali olmuştu - Yalçın Topçu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021'i yüzde dokuzluk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz
Motorine 23 kuruş zam
Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'da: 7 alanda anlaşma imzaladık
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye mesajları
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakan Bilgin'i kabul etti
Karadeniz'den sonra sıra Akdeniz'de: Altı ayrı sahada petrol aranacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 109 ton altın için yeni adım
Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'da: Resmi törenle karşılandı
Akkuyu NGS yalnızca inşaat sürecinde Türkiye ekonomisine 6 milyar liralık katkı sunacak
Bir günde bir yıllık ihracat
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Vesayet günleri geride kaldı
Ahmed Cevad Ahundzade
Merkel'in veda ziyareti: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel'den önemli açıklamalar
Bakan Muş açıkladı: Bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı
Erdoğan-Merkel görüşmesi başladı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ mensupları yakalandı
Bakan Akar, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Bilim alanındaki gelişmeleri önemsiyorum”
Taliban heyetiyle görüşme sonrası Bakan Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama: Beklentimiz güvenlik
Sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu bir araya gelecek
Dünyanın önde gelen teknoloji şirketi rotasını Türkiye’ye çevirdi
Türk SİHA'sına bir talip daha: Fas, Cezayir ve Ruanda'nın ardından Nijerya da sıraya girdi
Türkiye ve Avrupa’ya ihraç ettiği doğalgazı 16 milyar metreküpe çıkaracak
TUSAŞ'ın kuracağı tesis Türkiye'de bir ilk olacak
Savunma Sanayi Başkanı Demir: Katmanlı hava savunma sistemimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz
Savunma Sanayi Başkanı Demir İKA ACROB'un detaylarını açıkladı
Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile görüştü
Bakan Akar: Gereken ne varsa zamanı gelince yapılacak
Erdoğan Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünü kutladı
Türk dünyasının kahramanı, münevveri ve mücahidi Şehit Ahmed Cevad, dünya durdukça her daim rahmetle, minnetle, saygı ve şükranla anılacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Dışişleri Bakanını kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Boğaziçi'nde rektörün makam aracının üzerine çıkan vandala tepki: Öğrenci olamaz
Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması: Fiyat artışı olacak mı?
Bakan Pakdemirli: 'Yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılmaz' nokta!
Türkiye ile Endonezya aşı sertifikalarını karşılıklı tanıyacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Türkiye'nin F-16 teklifiyle ilgili açıklama: Alternatif olarak değerlendirilebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeni bir göç yükünü kaldıramaz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken Afganistan açıklaması: Kabil'e gitmeyi planlıyoruz
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 11 terörist yakalandı
Devlet Bahçeli: Sorulacak hesabımız büyüktür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesleki eğitime iki yeni müjde
Fahrettin Altun'dan 'siyasi cinayetler olacak' iddialarına yanıt: Korku iklimi oluşturmaya çalışıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de en kısa sürede gereken adımları atacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iklim değişikliği mesajı
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Siyasi cinayet' spekülasyonları ilkesiz ve utanç verici
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
TÜMOSAN geliştirdi: Yüzde 100 yerli ve milli Pusat Konya Bilim Festivalinde sergileniyor
Ruanda Türkiye’den SİHA almak istiyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak
Fırat Kalkanı Bölgesinde terör saldırısı: 2 şehit
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da gençlerle bir araya geldi: Bizimki TEKNOFEST kuşağı
Afrika çıkarması
Bahçeli'den Boğaziçi açıklaması: Öğrenci değil provokatörler
Bakan Çavuşoğlu'ndan Biden'a sert tepki: ABD Türkiye'yi suçlamak yerine kendi yanlış politikalarından vazgeçsin
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya yolcusu
AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2: İstanbul kanatlarımın altında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli elektrikli lokomotif müjdesi
Bakan Akar'dan Yunanistan'a: Türkiye'ye karşı üstünlük sağlayamazsınız
Dışişleri'nden İsrail'e kınama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi kabul etti
Türkiye'den F-16 adımı: ABD'ye teklif mektubu iletildi
7 EKİM IRAK TÜRKMEN MİLLÎ BAYRAMI KUTLU OLSUN
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3600 ek göstergeyi 2022 sonuna kadar çözeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
Kuzey Irak'ta hava hareketliliği: Türk SİHA'ları kanatlandı
İhracat beklentisi dördüncü çeyrekte arttı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a taziye mesajı
Paris Anlaşması Meclis'ten geçti BM'den ilk mesaj geldi: Memnuniyetle karşılıyoruz
Hedef sınır güvenliğinde dünya pazarı
Bakan Soylu: Önümüzde bir sonbahar-kış operasyonu var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasama yılı bitmeden yeni anayasayı neticeye ulaştırabiliriz
Tüm haberler